“затверджую” проректор з навчальної роботи
Название“затверджую” проректор з навчальної роботи
страница32/34
Дата19.08.2012
Размер3.65 Mb.
ТипДокументы
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Всього 26 год


Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення З ДИСЦИПЛІНИ “методологія науково-дослідної роботи” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР - «БАКАЛАВР»)

НА 2007–2008 НАВЧ. РІК


N

п/п

Теми

Години


1.

Інтерпретація наукових теорій. Перевірка істинності теорії. Практика – критерій істини.

2

2.

Гіпотеза як форма розвитку науки. Роль практики в процесі перетворення гіпотези у вірогідну теорію.

2

3.

Науковий пошук і наукова творчість. Роль інтуїції у науковому пізнанні.

2

4.

Поняття “дослідницької програми”, “стилю мислення”.

2

5.

Поняття методу та його зв’язок з формами і засобами наукового пізнання.

2


6.

Правила бібліографічного опису. Робота з міжбібліотечним абонементом.

2

7-8.

Патентно-інформаційний пошук, база даних.

4

9.

Бібліографічний опис відібраної науково-методичної літератури.

2

10.

Написання огляду літератури за темою дослідження.

2Всього 20 годинЗАСОБИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 3 ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР - «БАКАЛАВР»)


Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на попередніх курсах (медсестринство в терапії, догляд за хворими, основи психології та між особистісного спілкування, медсестринська етика та деонтологія, обстеження та визначення стану здоров’я, клінічна фармакологія), що проводиться методом фронтального усного опитування.

Поточний контроль знань проводиться на практичному занятті, більшість з яких проводиться в клініці і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками занять відповідних тем. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою усного фронтального опитування, вирішення клінічних ситуаційних задач. Теми для самостійного вивчення зараховуються на практичному занятті.

Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення диференційованого заліку згідно відповідної методики та критеріїв знань і вмінь студентів.


Перелік практичних навичок з дисципліни “методологія науково-дослідної роботи”для СТУДЕНТІВ ІІ курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (медсестра –бакалавр) на 2007-2008 навч. рік 1. Вміння проводити тематичний пошук.

 2. Обгрунтування актуальності обраної теми.

 3. Визначення мети і завдань дослідження.

 4. Визначення об’єкта дослідження.

 5. Вибір методів проведення дослідження.

 6. Описування процесу дослідження.

 7. Визначення джерел інформації, вибір носія інформації.

 8. Вміння складання анотації.

 9. Вміння працювати з бібліографічним покажчиком літератури.

 10. Вміння проводити пошук та відбір науково-медичної літератури.

 11. Вміння працювати з комп’ютерною інформацією (Medline, Internet).

 12. Складання бібліографічного опису документів (книг, статей).

 13. Складання бібліографічного опису методичних рекомендацій, інформаційних листів.

 14. Складання бібліографічного опису патентної документації, авторських свідоцтв.

 15. Проведення аналізу отриманих результатів.

 16. Обробка результатів методами математичної статистики.

 17. Обробка результатів методами біостатистики.

 18. Оформлення наукових матеріалів (публікацій).

 19. Написання наукового реферату згідно вимог.

 20. Обстеження пацієнта та визначення стану здоров'я.

 21. Визначення проблем пацієнта.

 22. Планування догляду на основі медсестринського процесу.

 23. Вміння працювати з бібліографічними каталогами, картотеками.

 24. Заповнення медичної та медсестринської документації.

 25. Проведення бібліографічного опису.

 26. Спілкування із пацієнтами в залежності від їх індивідуальних особливостей

 27. Проведення інтерв'ю із хворими та здоровими людьми.

 28. Проведення інтерв'ю при агресивній поведінці пацієнта

 29. Проведення інтерв'ю при невпевненій поведінці пацієнта.

 30. Оцінювання результатів збору даних про пацієнта.

 31. Дотримання принципів партнерства в діагностиці.

 32. Обговорення з пацієнтом виявлених потреб і проблем.

 33. Проведення досліджень і записів шляхом виключення.

 34. Вивчення записів за допомогою комп'ютера.

 35. Визначення проблем пацієнта при патології органів дихання (пневмонія, хронічний бронхіт, бронхіальна астма).

 36. Визначення проблем пацієнта при патології серцево-судинної системи (гіпертонічна хвороба, вади серця, ІХС).

 37. Складання плану індивідуального догляду при нефрологічній патології.

 38. Визначення проблем пацієнта у хворих з порушенням функції травлення.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ для диференційованого заліку З дисципліни “методологія науково-дослідної роботи” для СТУДЕНТІВ
ІІ курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (медсестра –бакалавр)
на 2007-2008 навч. рік 1. Поняття науки, наукової проблеми.

 2. Проблема як суб’єктивна форма виразу об’єктивної необхідності розвитку пізнання.

 3. Принципи класифікації наукових проблем. Вирішення проблем.

 4. Емпіричні дослідження в медицині, їх особливості.

 5. Методи теоретичних досліджень.

 6. Поєднання теоретичного та емпіричного в медицині.

 7. Аналіз людини як об’єкта медицини.

 8. Структура наукової роботи.

 9. Науковий пошук і наукова творчість.

 10. Організація творчої діяльності.

 11. Роль науки в сучасному суспільстві.

 1. Формування світогляду людини.

 2. Засоби передачі наукових знань.

 3. Роль інформації в науковому житті суспільства.

 4. Методи і засоби здійснення інформаційних процесів.

 5. Державна система науково-технічної інформації (ДСНТІ)

 6. Галузева система наукової медичної інформації (ГСНМІ). Структура, напрямки діяльності.

 7. Наукова література, її роль в обміні наукової інформації.

 8. Формальні і неформальні канали інформації.

 9. Наукові документи, їх характеристика.

 10. Приклади первинних і вторинних документів, їх структура.

 11. Визначення закономірностей розвитку науки.

 12. Аналітико-синтетична переробка документів, форми і методи.

 13. Правила і вимоги бібліографічного опису.

 14. Основні ознаки книгоопису, наведення прикладів.

 15. Основні функції бібліографічного опису, навести приклади.

 16. Анотування, його види по цільовому призначенню і по змісту.

 17. Рекомендовані анотації.

 18. Реферат, його визначення. Основні вимоги до змісту реферату.

 19. Науковий переклад, його види.

 20. Види інноваційних процесів, їх значення в потенціалі розвитку науки.

 21. Довідково-інформаційний фонд (ДІФ), його структура.

 22. Довідково-пошуковий апарат (ДПА), його зміст.

 23. Склад комплексу каталогів і картотек.

 24. Види бібліотечних каталогів.

 25. Види інформаційного забезпечення, коротка характеристика.

 26. Поняття "Інформаційні потреби". Методи інформаційних потреб.

 27. Види завдань-запитів.

 28. Режими інформаційного забезпечення.

 29. Основні етапи системи ЯРТ.

 30. Системи автоматизованого забезпечення науково-медичною інформацією.

 31. Бібліографічний опис документів згідно ДЕСТ 7.1-84.

 32. Бібліографічний опис книги.

 33. Наведення прикладів бібліографічного опису книг і статей з авторами від 1 -5 і більше.

 34. Вимоги до бібліографічного опису дисертації, авторефератів дисертацій.

 35. Бібліографічний опис матеріалів конференцій, збірників наукових праць.

 36. Наведення прикладів бібліографічного опису методичних рекомендацій, інформаційних листів.

 37. Вимоги до бібліографічного опису прикладних видань, депонованих наукових праць.

 38. Бібліографічний опис патентної документації: авторські свідоцтва, патенти РФ, України.


МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ диференційованого заліку З ДИЦИПЛІНИ “Методологія науково-дослідної роботи” ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ІІ курсу
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ за спеціальністю “Сестринська справа” (окР – “бакалавр”) НА 2007-2008 НАВЧ. РІК


До диференційованого заліку допускаються студенти, які повністю виконали навчальну програму.

Диференційований залік з дисципліни “Методологія науково-дослідної роботи” проводиться у два етапи.

На першому етапі проводиться захист науково-дослідної роботи студентів. Контролюються вміння обгрунтування актуальності обраної теми, визначення мети, завдань дослідження та об’єкта дослідження, вибір методів проведення дослідження, описування процесу дослідження, вміння складання анотації, складання бібліографічного опису документів (книг, статей, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентної документації, авторських свідоцтв, а також проведення аналізу отриманих результатів.

На другому етапі студент відповідає на три запитання (питання додаються).

Оцінка виставляється згідно критеріїв оцінки, які затверджені на засіданні кафедри та на предметній методичній комісії з мед сестринської справи та лабораторної діагностики і включає:

 • ступінь засвоєння практичних навичок

 • якість та повноту відповіді на питання заліку.КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ “Методологія науково-дослідної роботи” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР - «БАКАЛАВР»)

Знання і вміння студента оцінюються викладачем за загальноприйнятою 4-х бальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з виставленням оцінки в журнал відвідування та успішності.

Оцінку "відмінно" отримує студент, який показав глибокі знання теоретичного матеріалу, передбаченого програмою, досконало володіє практичними навичками, відзначається зразковою дисципліною та старанністю.

Оцінку "добре" отримує студент, який показав добрі знання теоретичного матеріалу по темі заняття, оволодів практичними навичками згідно програми і виконує їх самостійно, відзначається доброю, виробничою дисципліною.

Оцінку "задовільно" одержує студент, який показав задовільні знання теоретичного матеріалу, оволодів більшістю практичних навичок по програмі, порушував трудову дисципліну, не проявляв ініціативи і старання при освоєнні практичних навичок.

Оцінка "незадовільно" виставляється студенту, якщо він показав незадовільні знання теоретичного матеріалу, не володіє більшою частиною передбачених програмою практичних навичок і не може їх виконувати самостійно, систематично порушував виробничу дисципліну.

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК диференційованого заліку З ДИСЦИПЛІНИ “Методологія науково-дослідної роботи” ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ІІ курсу
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР - «БАКАЛАВР»)


НА 2007-2008 НАВЧ.РІК


1. Оцінка “ВІДМІННО” ставиться студенту, який правильно і глибоко відповів на питання, показав відмінне володіння передбаченими програмою практичними навичками, проявив творче володіння учбовим матеріалом, вмінням логічно мислити, вільно володіє термінологією, зв’язаною з науково-дослідною роботою, бездоганно володіє практичними навичками.

2. Оцінка “ДОБРЕ” ставиться студенту, який правильно відповів на питання, але деякі з відповідей були неповними або нечіткими, показав добре володіння матеріалом, передбаченим програмою, практичними навичками.

3. Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” ставиться студенту, який правильно відповів на питання, але відповіді на питання були неповними і неглибокими, показав задовільне володіння матеріалом, передбаченим програмою, практичними навичками.

4. Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» ставиться студенту, який дав відповіді лише на частину питань екзаменатора, відповіді на запитання були поверхневі, нечіткі, показав незадовільне володіння, передбаченими програмою, практичними навичками.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Бейтс Б. Энциклопедия клинического обследования больного. - М.: ГЭОТАР - Медицина, 1998. - 698 с.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница