Специалност педагогика на обучението по техника и технологии
Скачать 310.59 Kb.
PDF просмотр
НазваниеСпециалност педагогика на обучението по техника и технологии
страница3/21
Дата19.08.2012
Размер310.59 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Методика 
на 
технологичното 
 
Преддипломна педагогическа практика 
20 
обучение в средното образование 

Дипломиране: 
 
Технологии  за  кариерно  развитие  на 

Държавен практико-приложен изпит 

учителя 
 
Държавен писмен и устен изпит 

Управление 
на 
образователни 
4.5 
Или 
проекти 
 
Защита на дипломна работа 
Спорт 
 
 
 
Избираеми 
дисциплини 
 
 
 
(студентите 
избират 
една 
 
дисциплина от всеки модул) 
 
Модул  В  (приложни  психолого-
 
педагогически науки и дейности): 
4,5 
История 
на 
педагогиката 
и 
 
професионалното обучение 
 
Образователен мениджмънт 
 
Доцимология 
 
Модул Д (специални методики): 
 
Методика 
на 
обучението 
в 
4,5 
извънкласни 
и 
извънучилищни 
 
дейности по техника и технологии 
 
Методика 
на 
сравнително-
 
педагогическите 
изследвания 
в 
 
обучението 
по 
техника 
и 
 
технологии 
 
Модул Д (специални методики): 
4,5 
Методика  на  предприемаческото 
обучение 
Методика  на  тренинг-обучението 
по техника и технологии 
 
 
Общо 30 
 
Общо 30 
ОБЩО ЗА 4 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 240 КРЕДИТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 
 
 
 

Педагогика 
 
ECTS кредити: 
5   
 
  
 
  
Седмичен хорариум: 2л+1су+0лу+0пу+р 
Форма за проверка на знанията: изпит    
             Вид на изпита: писмен 
Семестър: I 
Методическо ръководство: 
Катедра Педагогика 
Факултет по педагогика 
Лектори: 
Доц. д-р Лидия Чурукова, 
Анотация: 
Предназначението  на  дисциплината  е  да  запознае  студентите  с  основния  курс  по 
педагогика,  който  съдържа  нейните  три  основни  части:  Увод  в  педагогиката,  Теория  на 
възпитанието и Дидактика. Посредством темите от първата част студентите изучават въпроси, 
свързани  с  научния  статут  на  педагогиката,  нейното  място,  връзки  и  зависимости  с  другите 
обществени  науки,  усвояват  понятийно-терминологичната  система  на  науката,  основните  й 
функции  и  задачи.  В  блока  теми  от  теорията  на  възпитанието  са  преосмислени  от  нови 
методологически  позиции  съвременните  възпитателни  проблеми.  Чрез  блока  теми  от 
дидактиката  се  разглеждат  същността  и    особеностите  на  процеса  на  обучение,  неговата 
структура, системите на обучение, както и мястото на урока като основна форма на обучение и 
спецификата  на приложението  му  при  изучаването  на  чужд  език..  Чрез  научната  трактовка  на 
проблемите  студентите  имат  възможността  да  овладяват  същността  и  технологията  на 
обучението.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Част  I    Увод  в  педагогиката  Науката  педагогика  –  обект,  предмет,  функции,  задачи, 
терминологичен  апарат.Развитие  на  личността  като  педагогически  проблем.  Социалната 
природа на възпитанието. Педагогически цели. 
Част ІІ  Теория на възпитанието 
Научен  статут  и  методология  на  теорията  на  възпитанието.  Същност,  структура  и 
съдържание  на  възпитателния  процес.  Принципи,  методи,  средства  и  форми  на  възпитание  и 
самовъзпитание.Класификация. 
 Формиране 
на 
научен 
светоглед. 
Умствено 
възпитание.Нравствено  възпитание  и  развитие.  Патриотично  възпитание.  Естетическо 
възпитание  и  развитие.Физическо,  здравно  и  полово  възпитание.    Трудово  възпитание  и 
развитие.  Основни  фактори  за  възпитание  на  личността.  Семейството  като  възпитателен 
фактор.  Учителят  и  възпитанието  на  личността..  Извънкласната  и  извънучилищната  дейност 
във възпитанието. 
Част ІІІ Дидактика 
Научен  статут  на  дидактиката.  Процес  на  обучение.Съдържание  на  образованието  и 
обучението.Закономерности 
и 
принципи 
на 
обучението. 
Методи 
на 
обучението. 
Организационни системи на обучение.Организационни форми на обучение. 
Технология на обучението и оценяване: 
В  лекциите  се  използуват  наред  с  живото  слово  на  преподавателя  и    демонстрация  на 
нагледни материали – схеми, диаграми, разположени директно и на слайдове. В семинарите се 
усвояват  определени  технологични  операции;  студентите  се  упражняват  в  разработка  на 
занятия  с  учениците  по  основните  направления  от  курса  по  педагогика.  Упражняват  се  в 
съставяне на план-програма за възпитателната работа, разработват  уроци, свързани с бъдещата 
им практика като преподаватели по техника и технологии. Използуват се проблемно изложение 
на  учебния  материал,  онагледяване  посредством  таблици,  графики,  примери,  решаване  на 
казуси,  въвличане  в  делови  игри,  и  пр.,  които  стимулират  познавателната  активност  на 
студентите и  ги приобщават към красотата и трудността на педагогическата дейност.. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница