Програми для загальноосвітніх навчальних закладів
НазваниеПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів
страница3/43
Дата03.12.2012
Размер5.57 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


пп


Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу

Основні вимоги до математичної підготовки учнів
1


2


3


ІІГеометричні фігури і величини (28 год)

Мета. Продовжити формувати на наочно-оператив­ному рівні уявлення про основні геометричні фігури та їх властивості. Навчити обчислювати геометричні величини за формулами.

Основні геометричні фігури: точка, пряма, площи­­на. Промінь, відрізок. Шкала. Види шкал, їх вико­ристання. Вимірювання довжин відрізків. Побудова відрізка даної довжини. Ламана, довжина ламаної. Кут. Рівність кутів. Вимірювання кутів. Транспор­тир. Види кутів: гострий, тупий, розгорнутий, пря­мий. Побудова кутів.

Прямокутник. Квадрат. Многокутник. Периметр многокутника. Трикутник. Види трикутників. Рівність фігур. Площа квадрата. Площа прямокут­ника. Одиниці вимірювання площі. Обчислення площ за формулами.

Прямокутний паралелепіпед, його виміри. Куб. Одиниці об'єму. Об'єм прямокутного паралелепіпе­да. Об'єм куба. Формули об'ємів прямокутного па­ралелепіпеда і куба. Обчислення об'ємів.

Учні повинні:

мати уявлення:

— на наочно-оперативному рівні про вказані в

змісті фігури та їхні властивості;

— про градусну міру кута, рівні кути, рівні фігури;

знати:

— назви простіших геометричних фігур та їх основ-­

них елементів;

— одиниці вимірювання довжини, площі та об'єму

(у метричній системі);

— формули площі прямокутника, квадрата, об'єму прямокутного паралелепіпеда та куба;

уміти:

— розпізнавати зазначені в змісті геометричні фігури;

— вимірювати і порівнювати довжини відрізків;

— вимірювати кути транспортиром; будувати кут із

заданою градусною мірою, користуючись транс- портиром;

— виконувати рисунки геометричних фігур за допо­-

могою лінійки і косинця;

— обчислювати за формулами площу прямокутника, квадрата і об'єм прямокутного, паралелепіпеда та куба;

— знаходити периметр многокутника.пп

Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалуОсновні вимоги до математичної підготовки учнів
1


2


3


III

Звичайні дроби. Десяткові дроби (60 год)

Мета. Розширити відомості про звичайні дроби. Вве­сти поняття десяткового дробу і відсотка. Сформу-вати уміння читати, записувати, порівнювати і округлювати десяткові дроби, виконувати чотири арифметичні дії над ними. Навчити учнів розв'язува­ти задачі на знаходження дробу( відсотка) від числа і

числа за його дробом(відсотком).

Дробові числа. Звичайні дроби.

Правильні та неправильні дроби.

Порівняння звичайних дробів з однаковими зна­менниками.

Додавання і віднімання звичайних дробів з однако­вими знаменниками.

Розв'язування текстових задач.

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дро-­ бів. Порівняння і округлення десяткових дробів.

Додавання, віднімання, множення і ділення десят­-

кових дробів.

Знаходження дробу від числа та числа за його дро-­

бом.

Масштаб, його застосування. Знаходження відста­-

ней на географічній карті.

Учні повинні:

мати уявлення про:

— звичайний дріб, дробове число;

— десятковий дріб; масштаб, відсотки, середнє арифме-тичне, діаграму;

знати:

— означення правильного і неправильного дробу;

— назви розрядів десяткових знаків у записі десяткових дробів;

уміти:

— читати і записувати звичайні дроби;

— перетворювати неправильний дріб на дробове число­ і дробове число на неправильний дріб;

— порівнювати, додавати, віднімати звичайні дроби з однаковими знаменниками;

— перетворювати десятковий дріб на звичайний дріб;

— записувати числа (половина, чверть, одна п'ята)

у вигляді звичайного і десяткового дробів;

— порівнювати десяткові дроби; виконувати додавання,­

віднімання, множення і ділення десяткових дробів;

— виконувати арифметичні дії з десятковими дроба­ми

за допомогою мікрокалькулятора;
пп


Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу


Основні вимоги до математичної підготовки учнів


1


2


3
III


Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа. Знаходження числа за його відсотком. Розв'язування задач на відсотки.

Середнє арифметичне, його застосування для роз­в'язування практичних задач. Лінійні та стовпчасті діаграми, їх побудова.

Мікрокалькулятор. Обчислення за допомогою мік­рокалькулятора. [3 історії створення обчислюваль­них машин].

Розв'язування текстових задач.


  • округлювати десяткові дроби до заданого розряду;

  • користуватися масштабом;

  • знаходити дріб від числа та число за його дро­бом;

  • записувати відсотки у вигляді десяткового дробу;

  • знаходити відсотки від числа та число за його

відсотком;

  • знаходити середнє арифметичне кількох чисел;

  • будувати лінійні та стовпчасті діаграми.
ІV


Резерв навчального часу (16 год)


Програма з математики

6-й клас

( 4 год на тиждень у І семестрі — 64 год,

5 год на тиждень у II семестрі — 95 год, усього 159 год)пп


Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу


Основні вимоги до математичної підготовки учнів


1


2


3


І

Подільність чисел (14 год)

Мета. Продовжити вивчення натуральних чисел, пі-д­

готувати основу для засвоєння дій із звичайними дро-­

бами.

Дільники натурального числа. Парні й непарні нату-­

ральні числа. Подільність чисел. Ознаки подільності на 2, 5 та 10. Ознаки подільності на 3 та 9. Прості й

складені числа.

Розкладання чисел на прості множники. Спільні

дільники кількох чисел. Найбільший спільний діль-­

ник. Взаємно прості числа. Спільне кратне кількох

чисел. Найменше спільне кратне.

Учні повинні:

мати уявлення про

— подільність чисел;

— прості й складені числа;

знати:

— означення дільника, кратного, простого і складе­- ного чисел, найбільшого спільного дільника і

найменшого спільного кратного;

— ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 та 10;


уміти:

— розпізнавати парні й непарні числа;

— розкладати натуральні числа (у межах тисячі) на

прості множники;

— користуватися ознаками подільності чисел на 2,

3,5, 9 та 10;

— знаходити спільні дільники та спільні кратні

двох-трьох чисел; найбільший спільний дільник

(НСД) і найменше спільне кратне (НСК) двох

чисел.пп


Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу


Основні вимоги до математичної підготовки учнів


1


2


3


II

Звичайні дроби (30 год)

Мета. Сформувати міцні навички виконання чотирьох

арифметичних дій над звичайними дробами, розв 'язу-

вання текстових задач на дроби.

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основ-­

на властивість дробу. Скорочення дробу. Наймен­ший спільний знаменник. Зведення дробів до спіль­-

ного знаменника. Порівняння дробів. Додавання і віднімання звичайних дробів. Додавання

і віднімання цілих і дробових чисел.

Множення звичайних дробів. Множення цілих і дро­бових чисел. Знаходження дробу від числа.

Взаємно обернені числа. Ділення дробів. Ділення цілих і дробових чисел. Знаходження числа за його

дробом.

Перетворення звичайних дробів на десяткові й нав-­

паки. [Нескінченні періодичні десяткові дроби].

Розв'язування текстових задач.


Учні повинні:

мати уявлення про звичайний дріб;

знати:

— основну властивість дробу та ілюструвати її на

прикладах;

  • правила додавання, віднімання, множення і

ділення дробів;

— правила знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

уміти:

— читати і записувати звичайні дроби;

— застосовувати основну властивість дробу до скорочен-­ ня дробів і зведення дробів до спільного знаменника;

— додавати і віднімати звичайні дроби, виконувати

множення і ділення звичайних дробів;

— порівнювати дроби;

— записувати звичайні дроби у вигляді десяткових і

навпаки;

— розв'язувати основні задачі на дроби.III

Відношення і пропорції (20 год)

Мета. Сформувати поняття відношення, пропорції,

прямої і [оберненої] пропорційних залежностей; навчи­-

ти розв 'язувати задачі на використання основної

Учні повинні:

мати уявлення про:

  • відношення, пропорцію, пряму і обернену про­-

порційність величин;пп


Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу


Основні вимоги до математичної підготовки учнів


1


2


3
IIІвластивості пропорції та використання прямої і обе­рненої пропорційних залежностей; розв 'язувати три основні задачі на відсотки.

Відношення. Основна властивість відношення. Пропорція. Члени пропорції. Основна властивість пропорції. Розв'язування рівнянь на основі власти­вості пропорції.

Відсоткове відношення двох чисел. Знаходження відсот­кового відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Пряма [і обернена] пропорційні залежності. Задачі на пропорційний поділ. Розв'язування задач на пряму [і обернену] пропорційні залежності.

знати:

— означення відсотка (процента), відношення і про-­ порції,

— основну властивість пропорції;

уміти:

— записувати відсотки у вигляді звичайного і десят-­ кового дробів та будь-яке число у вигляді відсотка;

— розв'язувати три основні задачі на відсотки;

— знаходити невідомий член пропорції;

— розв'язувати задачі на пропорційні величини.
IV

Геометричні фігури (20 год)

Мета. Продовжити формувати на наочно-оператив­ному рівні уявлення про основні геометричні фігури та їхні властивості. Навчити обчислювати геометричні величини за формулами.

Перпендикулярні й паралельні прямі. Побудова перпендикулярних і паралельних прямих за допо­могою лінійки і косинця.

Паралелограм. Площа трикутника і паралелограма. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Кругові діаграми.

Учні повинні:

мати уявлення про:

— перпендикулярні й паралельні прямі;

— паралелограм, коло, круг, пряму призму, циліндр, кулю;

— розгортку поверхні призми і циліндра;

знати:

— назви зазначених у змісті геометричних фігур;

— формули довжини кола і площі круга;

— наближене значення числа π;

— формули площі поверхні та об'єму прямої призми, циліндра;пп


Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу


Основні вимоги до математичної підготовки учнів


1


2


3
IVПряма призма. Основа і висота призми. Розгортка поверхні призми. Формули площі поверхні й об'єму прямої призми.

Циліндр. Основа і висота циліндра. Розгортка по­верхні циліндра. Формули площі поверхні й об'єму циліндра.

Куля. Центр, радіус, діаметр кулі. [Формули площі поверхні і об'єму кулі].

уміти:

— будувати перпендикуляр до прямої та паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця;

— обчислювати за формулами довжину кола, площу паралелограма, трикутника, круга, площу поверхні прямої призми, циліндра;

— обчислювати за формулами об'єм прямої призми, циліндра.V

Раціональні числа та дії над ними (60 год)

Мета. Розширити уявлення учнів про число шляхом введення від 'ємних чисел. Сформувати навички вико­нання чотирьох арифметичних дій над додатними і від 'ємними числами, обчислення значень виразів, що містять додатні й від 'ємні числа.

Додатні та від'ємні числа. Число 0.

Координатна пряма.

Протилежні числа. Модуль числа. Відстань між двома точками на координатній прямій.

Цілі числа. Раціональні числа.

Порівняння раціональних чисел. Знаки <, >. Додавання раціональних чисел. Властивості дода­вання.

Віднімання раціональних чисел. Заміна віднімання додаванням.


Учні повинні:

мати уявлення про:

— додатні та від'ємні числа і нуль;

— протилежні числа, модуль числа;

— координатну пряму, прямокутну систему коорди-­ нат на площині;

— числові й буквені вирази,

— коефіцієнт;

— подібні доданки;

знати:

— що нуль не належить ні до додатних, ні до від'єм-­ них чисел;

— правила виконання чотирьох арифметичних дій над додатними і від'ємними числами, властивості дій;

— правило перенесення членів рівняння з однієї час- тини до другої;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница