Д. В. Зеркалов Ю. О. Полукаров
PDF просмотр
НазваниеД. В. Зеркалов Ю. О. Полукаров
страница111/115
Дата17.08.2012
Размер1.14 Mb.
ТипДокументы
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   115

дини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі 
виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. 
Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-
територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Типологія аварій на 
хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і роз-
витку. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. 
Організація дозиметричного й хімічного контролю. 
Професійна складова 
Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарю-
вання, підприємств, установ та організацій в залежності від про-
фільного напряму ВНЗ. Загальні вимоги до безпечності технологічного 
обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості 
структури виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на 
безпечність діяльності об’єкту господарювання. Комплекс робіт на 
об’єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків за 
відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих 
норм і правил. 
 
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. Соці-
альні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у 
НС
  
Зміст теми. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна 
криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припи-
нення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навко-
лишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, 
продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хво-
роб. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї 
та засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, 
вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, захоплення й 
утримання об’єктів державного значення; встановлення вибухового 
пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), 
викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів їхнього зберігання, 
використання, переробляння або під час транспортування. 
Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних 
дій. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму. 
Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості 
роботи об’єктів підвищеної небезпеки. Сучасні інформаційні технології 
та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу 
інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. 
Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 
Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив 
у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. Шкід-
ливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та на-
ркоманія. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочин-
 
222

них посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. Поводження 
людини в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують ін-
дивідуальну імовірність наразитись на небезпеку. 
Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпе-
ки. Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини 
та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття 
про психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи 
за реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у лю-
дей, що знаходяться в районі НС. 
Професійна складова 
Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек 
НС. Психологічна та медична реабілітація постраждалого населення. 
Професії підвищеного ризику. Психофізіологічний вплив оточення на 
людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості кадрів до 
професійних небезпек. 
 
Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови 
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС 

Зміст теми. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних 
систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, насе-
лення), об’єкти техносфери та природне середовище. Індивідуальний 
та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. Розподіл 
підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої 
господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту насе-
лення і територій від НС. Управління безпекою через порівняння вит-
рат та отриманих вигод від зниження ризику. 
Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні 
підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. 
Експертні методи оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках ри-
зику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначення базисних 
подій. Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з метою зни-
ження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних 
наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ух-
валення) та інструментів управління виявленим ризиком.  
Професійна складова  
Визначення наявних проблем з безпеки і захисту ОГ у НС, рівня 
їхнього ризику. Галузеві вимоги і норми щодо забезпечення сталого 
функціонування ОГ та контролю за станом його основних фондів. 
 
Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-
функціональна структура захисту населення та АТО у НС 

Зміст теми. Правові норми, що регламентують організаційну стру-
ктуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її функ-
ціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і ліквідації 
 
223
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   115

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница