Д. В. Зеркалов Ю. О. Полукаров
PDF просмотр
НазваниеД. В. Зеркалов Ю. О. Полукаров
страница110/115
Дата17.08.2012
Размер1.14 Mb.
ТипДокументы
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   115

ми  безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життє-
діяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Таксоно-
мія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: мікро- та 
макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіацій-
на, фізична, хімічна, екологічна. Критерії переходу небезпечної події у 
НС, одиниці виміру показників класифікаційної ознаки НС та їхні по-
рогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній 
та інших сферах життєдіяльності. Класифікація НС за причинами по-
ходження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очіку-
ваних збитків. 
Професійна складова  
Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імо-
вірнісних структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній га-
лузі господарювання. Обґрунтування категорії ОГ за рівнем загрози 
техногенного, природного і терористичного характеру та ступенем їх-
ньої захищеності. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і тери-
торій. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їх небезпечності.  
 
Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, 
рослин, об’єкти економіки 

Зміст теми. Характеристика небезпечних геологічних процесів і 
явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, 
зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, 
характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти еконо-
міки та навколишнє середовище.  
Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування 
об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних 
метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, 
сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі. 
Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплен-
ня повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднан-
ні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, віт-
рові нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх 
проявів та наслідки. 
Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, 
торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їх-
ніх проявів та наслідки. 
Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характе-
ристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, 
віруси, рикетсії, бактерії.  Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. 
Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибір-
ка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. 
Професійна складова  
 
220

Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення 
їхніх вражаючих факторів, номенклатура та одиниці виміру. Комплекс 
заходів з запобігання природних НС та організації дій щодо усунення 
їхніх негативних наслідків. 
 
Тема 3. Техногенні небезпеки та їх наслідки 
Зміст теми. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за гене-
зисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці ви-
міру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних 
небезпек.  
Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих 
аварій в залежності від їх масштабу. Втрати міцності, деформації, про-
вали і руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, ін-
женерних і технологічних мереж.  
Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комуні-
каціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування 
небезпечних вантажів з небезпечними речовинами. 
Гідродинамічні об’єкти і їх призначення. Причини виникнення 
гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фак-
тори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної не-
безпеки. 
Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення 
горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, за-
димлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. Ви-
бух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, 
руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення 
навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо 
вибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і 
матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забез-
печення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відпо-
відальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки. 
Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіа-
ційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори 
радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випроміню-
вань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре 
опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. 
Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розмі-
щення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, 
факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій вна-
слідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист приміщень 
від проникнення радіоактивних речовин. 
Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем ток-
сичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. Характе-
ристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм лю-
 
221
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   115

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница