Ставлення до себе та іншої
Скачать 35.98 Kb.
PDF просмотр
НазваниеСтавлення до себе та іншої
Дата14.11.2012
Размер35.98 Kb.
ТипДокументы
????????_________________________________________________________________________??????? 16 (448) 2011
? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ?
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА ІНШОЇ 
ОСОБИСТОСТІ
Оксана МОЛЧАНОВА, психолог Кібернетико-технічного коледжу, м. Кіровоград
У період переходу до ринкової економіки,  являють середній рівень ціннісного ставлення, 
суспільно-політичних трансформацій,  що видно з відповідей на другу ситуацію («Я так 
послаблення дії соціальних норм та  більше не буду», «Вибачте, що підвів вас», «Були 
індиферентності стосовно розв’язання проблем 
проблеми вдома» тощо) — 56,97 %. Така осо-
моралі моральний розвиток особистості стає дуже 
бливість проявляється як у вікових показниках, 
актуальним. Його рівень проявляється в поведінці 
так і у статевих.
та моральній діяльності людини, регулятором 
У ситуації порушення норм проти суб’єкта 
якої є моральна свідомість. Свідомість, як вважає 
(малюнки 3, 13 на с. 19, 22) більшість респонден-
О. Шимановський, стає моральною тоді, коли 
тів показали середній рівень ціннісного ставлен-
особистість перестає обмежуватись формальним 
ня до інших та намагалися б досягти компромісу 
знанням того, що робить вона чи інші, а починає 
(«Ну, сказала „так”, то йди», «Ти йди, а я потім 
певним чином оцінювати й переживати свої вчин-
прийду, подивлюсь на вас», «Іди, а я з нею потім 
ки, здійснювати внутрішню регуляцію стосунків з 
поговорю») — 62,46 %. У всіх вікових групах най-
іншими людьми, групами, суспільством загалом. 
більша частка відповідей — саме такі. А от відпо-
Ставлення особистості до себе та інших багато 
віді за статтю мають деякі відмінності. Середній 
в чому визначає її поведінку і впливає на взаємини 
рівень ціннісного ставлення характерніший для 
з рідними, друзями. Ціннісне ставлення є ком-
дівчат (70 % — у дівчат і 54,9 % — у хлопців), 
понентом емоційно-ціннісної сфери сумління, 
а низький рівень ціннісного ставлення біль-
однієї з найважливіших форм прояву моральної 
ше виражений у хлопців (33,5 % — у хлопців 
самосвідомості. Сумління — це емоційний фе-
і 25,3 % — у дівчат). Тобто дівчата більш схиль-
номен, який реалізується у вигляді почуття мо-
ні розв’язувати моральні дилеми за допомогою 
рального задоволення або незадоволення людини 
компромісу, значна частина хлопців надає пере-
собою. Почуття незадоволення собою набирає 
вагу агресивному вирішенню.
форми каяття, почуття сорому чи вини, у такому 
Відповідаючи на ситуацію, в якій респон-
випадку кажуть про «докори сумління». На пе-
дентам було висловлено прохання від матері 
реживання докорів сумління неабияк впливає 
посидіти з братом замість побачення (малюнки 
ціннісне ставлення особистості до об’єкта  4, 14 на с. 19, 22), більшість погодились без ва-
чи ситуації, через які вони виникають. Ціннісне 
гань — 42,7 %, а значна частина запропонувала 
ставлення та моральні переживання є умовами 
компроміс («Тоді я покличу її (його) до нас, і ми 
формування сумління особистості.
посидимо втрьох») — 39,9 %. Приблизно такий 
Ціннісне ставлення ми досліджували за мо-
же розподіл відсотків зберігається в обох вікових 
дифікованою методикою «Тест Розенцвейга 
періодах. Цікавий розподіл відповідей виявився 
для дорослих». Отримані відповіді розподілили 
у респондентів за статтю: хлопці частіше, ніж ді-
за рівнями (високий, середній, низький рівні 
вчата, давали відповіді високого рівня ціннісного 
ціннісного ставлення) і проаналізували якісно 
ставлення, інтереси рідних ставили вище за влас-
та кількісно. 
ні (48,8 % — у хлопців і 36,56 % — у дівчат). 
Першу ситуацію (малюнок 1 на с. 19) майже 
У ситуації, коли потрібно було віддати борг 
всі респонденти продовжили висловлюваннями, 
тоді, коли на нього розраховували (малюнок 5 на 
в яких показали готовність прийти на допомогу 
с. 20), більшість юнаків і дівчат намагались ви-
літній людині, що можна визначити як високий 
рішити це питання так, щоб віддати його пізні-
рівень ціннісного ставлення до іншої особистості 
ше — 59,6 %, тобто показували середній рівень 
(97,3 %).
ціннісного ставлення. Але частка середнього рів-
Більшість юнаків і дівчат у ставленні до на-
ня знижується з віком респондентів (65,95 % — 
вчання та викладачів (малюнок 2 на с. 19) про-
у ранньому та 53,32 % — в пізньому юнацько-
psiholog.1veresnya@gmail.com
16

??????? 16 (448) 2011
????????
му віці), а позитивна динаміка спостерігається  високий рівень траплявся частіше, ніж у хлоп-
у проявах високого рівня ціннісного ставлення  ців, а у хлопців — низький. Загалом і в цьому 
(13,56 % у ранньому та 26,7 % — у пізньому  питанні у висловлюваннях юнаків та дівчат 
юнацькому віці), що вказує на зростання здатнос-
простежується зростання цінності іншої осо-
ті молоді ставити себе на місце іншої особистості.  бистості з віком.
У відповідях за статтю проявились такі відмін-
У ситуації, коли потрібно було допомогти 
ності: хлопці частіше, ніж дівчата, показували  дитині (малюнок 10 на с. 21), більшість рес-
високий рівень ціннісного ставлення до іншого  пондентів висловили таку готовність — 68,3 %. 
(22,8 % — у хлопців та 17,5 % — у дівчат), але  Спостерігаючи за динамікою показника частки 
й низький рівень, коли інтереси іншого ігнорува-
високого рівня, можна зазначити, що респон-
лись, у них проявлявся також частіше (26,4 % —  денти старшого юнацького віку вирізняються ви-
у хлопців та 14 % — у дівчат). 
щим рівнем ціннісного ставлення, а відповідно, 
У випадку, коли незнайома дівчина потре-
й рівнем зрілості, який проявляється в готовності 
бувала допомоги (малюнок 6 на с. 20), майже  прийти на допомогу слабшому (61,45 % у ран-
всі респонденти були готові її надати — 81,6 %.  ньому юнацькому віці, 75,05 % — у пізньому). 
Так відповіла більшість в усіх вікових періодах.  До речі, відповіді за статтю трохи відрізнялись: 
У відповідях за статтю більшість юнаків та дівчат  дівчата частіше показували високий рівень цін-
також показали високий рівень ціннісного став-
нісного ставлення до дитини, ніж хлопці (77,8 % 
лення, але у хлопців значна частина відповідей  та 58,7 % відповідно).
вказувала на середній рівень (4,7 % — у дівчат 
Вирішуючи наступну дилему — віддава-
та 30,5 % — у хлопців). Хлопці висловлювали  ти чи не віддавати борг знайомому (малюн-
бажання прийти на допомогу, але перед цим  ки 11, 17 на с. 21, 23), більшість респонден-
намагались оцінити наслідки («можливо, вона  тів вагались у цьому питанні («Я спитаю, 
посварилася з другом», «можливо, це її брат»).
чи можна залишити ці гроші собі, адже йому 
У наступній ситуації (малюнки 7, 17 на  вони не потрібні», «Я поговорю з ним про те, 
с. 20, 23) респондентові потрібно було пожерт-
щоб не віддавати цей борг», «Поговорю з ним 
вувати поїздкою за кордон заради бабусі, яка  та віддам, якщо він наполягатиме») та пока-
захворіла. Більшість опитаних висловили го-
зували середній рівень ціннісного ставлен-
товність допомогти рідним — 69 %, мотивую-
ня — 47,9 %. Але значна частина респондентів 
чи це тим, що «бабуся важливіша за поїздку»,  вважала, що борг потрібно віддати в будь-
«бабуся в мене одна», «поїду наступного разу».  якому випадку — 38,1 %. Частка високого 
Переважання такого вибору простежується й у  рівня ціннісного ставлення з віком збільшу-
відповідях за статтю. 
валась (35,76 % у ранньому юнацькому віці 
При вирішенні моральної дилеми — піднімати  та 40,5 % — у пізньому). Тобто незважаючи 
загублений гаманець чи віддати його власнику,  на високу ймовірність того, що про борг уже 
який напідпитку (малюнки 8, 16 на с. 20, 22),  забули, респонденти все ж вважали за краще 
більшість юнаків та дівчат вважають за правиль-
«очистити» своє сумління, вирішуючи задану 
не повернути гаманець («Таке може трапитися  ситуацію з моральної точки зору. Приблизно 
з кожним», «Такі гроші нічого корисного не при-
такий же розподіл виявився й у відповідях 
несуть», «Можливо, це його останні гроші») —  за статтю, але хлопці частіше показували серед-
72,4 %. З віком частка високого рівня ціннісного  ній рівень (51,4 % та 44,4 % відповідно), а ді-
ставлення тільки збільшується (68,87 % у ран-
вчата — високий (47,8 % та 33,3 % відповідно).
ньому юнацькому віці, 75,92 % — у пізньому). 
Остання моральна дилема — так званий 
Зростання кількості відповідей високого цінніс-
«любовний трикутник» (малюнки 12, 18 на 
ного рівня вказує на підвищення рівня співчут-
с. 21, 23), в якому один з учасників звину-
тя та емпатії, зростання здатності ставити себе  вачував іншого в таємних стосунках зі своєю 
на місце іншого. 
дівчиною (хлопцем). Більшість респондентів 
У ситуації, коли респондента звинувачували  показали середній рівень ціннісного ставлення 
в образі іншої людини (малюнок 9 на с. 21),  («Це непорозуміння», «Давай усе обговоримо», 
через що були неприємні наслідки (хвороба),  «Вибач, але в нас почуття, звісно, я давно по-
більшість показала середній рівень ціннісно-
винен був тобі сказати») — 56,3 %. Що цікаво, 
го ставлення — 57,73 %. Високий рівень був  на другому місці опинились відповіді, які вка-
характерний лише для 29,76 %, але з віком  зували на низький рівень ціннісного ставлення 
його частка збільшувалась (26,50 % у ранньому  («Давай це вирішимо по-чоловічому», «Вона 
юнацькому віці, 33,05 % — у пізньому). Серед  перша почала», «У такому випадку ти мені біль-
відповідей респондентів за статтю середній рі-
ше не друг», «Я тобі носа розіб’ю») — 38,16 %. 
вень ціннісного ставлення також склав більшу  Високий рівень у цьому питанні проявляють 
частину, але були й деякі відмінності: у дівчат  трохи понад 4 % респондентів. Цікаво, що при 
www.osvitaua.com
17????????_________________________________________________________________________??????? 16 (448) 2011
вирішенні ситуації спостерігається вікове змен-
зашкодити їм. Найрідше високий рівень цінніс-
шення частки високого (5,53 % у ранньому 
ного ставлення до іншої людини респонденти 
та 3,15 % у пізньому юнацькому віці) та серед-
показують у ситуаціях, коли близькі люди по-
нього (61,41 % у ранньому та 51,07 % у пізньо-
рушують якісь норми чи обіцянки (високий 
му) рівнів ціннісного ставлення, а збільшуєть-
рівень у 13,7 % за ІІІ групою). Цей факт вказує 
ся частка низького рівня (33,05 % у ранньому 
на прискіпливіше ставлення юнаків та дівчат 
та 43,27 % у пізньому). У вирішенні таких пи-
до значущих людей.
тань респондентами, очевидно, моральні норми 
Оцінюючи загальний показник, можна зазна-
та переконання відходять на задній план. Такий 
чити, що з віком у юнаків та дівчат частіший 
розподіл проявився й у відповідях за статтю, 
високий рівень ціннісного ставлення, вони по-
але низький рівень частіше показували хлопці 
чинають ставити інтереси іншої особистості 
(49,7 % та 26,56 % відповідно), а середній — ді-
вище за свої та визнають їхню цінність. Але 
вчата (71,87 % та 40,6 % відповідно), що мабуть, 
спостерігається також збільшення показника 
досить очікувано. 
низького рівня ціннісного ставлення, що свід-
Проаналізувавши відповіді респондентів 
чить про більшу емоційну стабільність і стій-
та розподіливши їх за групами (І група — ситуа-
ку моральну орієнтацію в цьому віці. Якщо 
ції звинувачення в порушенні норм чи недотри-
аналізувати показники ціннісного ставлення 
манні обіцянок; ІІ група — ситуації прохання; 
за статтю, то в дівчат частка високого рівня 
ІІІ група — ситуації порушення норм чи недо-
більша, а низького рівня — значно менша, ніж 
тримання обіцянок проти суб’єкта; ІV група — 
у хлопців. Для дівчат цінність іншої особистості 
ситуації порушення норм, які не стосуються 
частіше незаперечна.
суб’єкта; V група — порушення норм самим 
Отже, підсумовуючи результати дослідження 
суб’єктом), ми виявили, що найбільшу готов-
ціннісного ставлення за методикою «Тест Ро-
ність вирішувати моральні дилеми «правиль-
зенцвейга», можемо зазначити, що в юнаків із 
но» та високий рівень ціннісного ставлення до 
віком зростає рівень ціннісного ставлення до ін-
іншої особистості юнаки та дівчата показують 
шої особистості, вміння поставити себе на міс-
у ситуаціях, що виражають прохання про допо-
це іншого та здатність розміщувати інтереси 
могу (69,66 %). Досить значна частка високого 
інших, особливо рідних людей, вище за влас-
рівня проявилась у вирішені моральних ситуа-
ні, збільшується емоційна зрілість. У проявах 
цій, в яких моральні порушення не стосуються 
ціннісного ставлення виявилися і відмінності 
самого суб’єкта (59,87 %). Більшість юнаків 
за статтю. Дівчата частіше проявляють висо-
і дівчат проявляють високий рівень ціннісного 
кий рівень ціннісного ставлення до іншої осо-
ставлення до іншої особистості та при вирі-
бистості та більш схильні вирішувати моральні 
шенні ситуацій, в яких вони порушили чи мо-
ситуації за допомогою компромісу, а хлопці 
жуть порушити якісь моральні вимоги (51 %). 
здатні пожертвувати власними інтересами за-
Але якщо в ситуаціях порушення норм самим 
ради значущих людей. Але прояви такого став-
суб’єктом на це вказує значуща людина чи від-
лення нехарактерні для ситуацій порушення 
бувається звинувачення в достатньо агресивній 
норм у любовних стосунках — тут моменти 
формі, юнаки та дівчата показують високий 
компромісу та поваги до іншого трапляють-
рівень ціннісного ставлення рідко (15,37 %). 
ся найрідше, а моральні дилеми вирішуються 
Тобто більшість респондентів готові прийти 
агресивніше з переважанням цінності власної 
на допомогу та визнати пріоритетними інтереси 
особистості та інтересів.
іншої людини тоді, коли така поведінка не може 
psiholog.1veresnya@gmail.com
18??????? 16 (448) 2011
????????
СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДО МЕТОДИКИ «ТЕСТ РОЗЕНЦВЕЙГА» 
(ДЛЯ ХЛОПЦІВ)
 
 
 
Я покладав на вас великі 
 
надії, вважав розумнішим 
Юначе, допоможіть 
і працелюбнішим. Ви обіцяли 
мені зібрати все, будь 
мені написати гарний 
ласка.
реферат, а самі завантажили 
його з Інтернету, навіть 
не розібравшись, про що там 
ідеться.
Мал. 1. Ситуація 1                                                Мал. 2. Ситуація 2
   
 
Твоя дівчина запросила 
  Ти не міг би сьогодні 
мене сьогодні 
не йти на побачення, 
на дискотеку. Сказала, 
а посидіти з братом? 
що ти не прийдеш.
Подруга запросила мене 
в гості.
Мал. 3. Ситуація 3                                               Мал. 4. Ситуація 4
www.osvitaua.com
19????????_________________________________________________________________________??????? 16 (448) 2011
 
Я розумію, що тобі 
 
потрібні гроші на ліки, але 
сьогодні не можу віддати 
борг: запросив дівчину 
   
на побачення в ресторан 
Дивись, вони ображають 
і хочу вразити її.
дівчину. Може, їй 
допомогти?
Мал. 5. Ситуація 5                                              Мал. 6. Ситуація 6
 
 Я розумію, що ти давно 
 
планував цю поїздку 
Дивись, у нього випав 
закордон із друзями. Але 
гаманець. Може, 
захворіла бабуся, і тобі 
залишимо його собі? 
доведеться поїхати 
Він все одно нічого 
в село допомагати їй.
не помітить.
 
Мал. 7. Ситуація 7                                              Мал. 8. Ситуація 8
psiholog.1veresnya@gmail.com
20??????? 16 (448) 2011
????????
   Пам’ятаєш мою знайому, 
   
яку ти вчора образила? 
Дивись, вони 
Так от, із нею трапилося 
погрожують малому. 
нещастя, і тепер вона 
Може, йому допомогти?
лежить у лікарні.
Мал. 9. Ситуація 9                                              Мал. 10. Ситуація 10
 
 Ти чув, що наш знайомий Олег отримав 
 
 
спадок від бабусі закордоном і збирається 
Вчора бачив, як ти 
туди їхати? Я в нього колись позичав 
в кафе цілувався 
50 гривень, він вже, мабуть, забув про 
з моєю дівчиною. А я 
це. Може, не повертати йому борг, адже 
завжди вважав тебе 
в мене фінансові труднощі, а для нього 
своїм другом.
це тепер не гроші?..
Мал. 11. Ситуація 11                                              Мал. 12. Ситуація 12
www.osvitaua.com
21????????_________________________________________________________________________??????? 16 (448) 2011
СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДО МЕТОДИКИ «ТЕСТ РОЗЕНЦВЕЙГА» 
(ДЛЯ ДІВЧАТ)
 
 
 
 Ти не могла би сьогодні 
Твій хлопець запросив 
не йти на побачення, 
мене сьогодні ввечері 
а посидіти з братом? 
на дискотеку. Сказав, 
Подруга запросила мене 
що ти не прийдеш.
в гості.
Мал. 13. Ситуація 3                                           Мал. 14. Ситуація 4
 
  Я розумію, що ти давно 
 
планувала цю поїздку 
 
закордон із друзями. Але 
Дивись, у нього випав гаманець. 
захворіла бабуся, і тобі 
Може, залишимо його собі? Він 
доведеться поїхати в село 
все одно нічого не помітить.
допомагати їй.
Мал. 15. Ситуація 7                                        Мал.16. Ситуація 8
psiholog.1veresnya@gmail.com
22??????? 16 (448) 2011
????????
 
 
 
  Ти чула, що наша знайома Олена 
збирається заміж за іноземця та їде 
Бачила вчора, як ти 
за кордон? Я в неї колись позичала 
цілувалася в кафе 
50 гривень, вона вже, мабуть, 
з моїм хлопцем. А я 
і забула. Може, не повертати їй борг, 
завжди вважала 
адже в мене зараз фінансові труднощі, 
тебе подругою.
а для неї це тепер не гроші?..
Мал. 17. Ситуація 11                                     Мал. 18. Ситуація 12
Список літератури
4. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. — 
1. Гальцева Т. А., Подолянюк Е. Л. Проективные  К., 1982.
методики в психологии. — Днепропетровск, 2000. 
5. Шимановский О. С. Моральное самосознание 
2. Демиденко В. К. Совість: Навч.-метод. посіб. — 
личности. — М.: Знание, 1986. 
К., 2000. 
6. Якобсон С. Г. Психологические проблемы эти-
3. Психология. Словарь / Под общей ред.  ческого становления детей. — М., 1984. 
А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М.: Полит-
издат, 1990. 
www.osvitaua.com
23


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница