Інститут філософії імені Г. С. Сковороди
Скачать 185.67 Kb.
PDF просмотр
НазваниеІнститут філософії імені Г. С. Сковороди
страница8/11
вступ Ст
Дата09.11.2012
Размер185.67 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Біобібліографічний покажчик  17 
150.  Міф  про  міф.  Національна  міфологія  як  тема  сучасної  міфотворчості  //  Дух  і    
Літера. – 1998. – № 3-4. – С. 76-83. 
151.  Поліфонія  страху  в  філософській  творчості  Сьорена  К’єркегора  //  Українська 
К’єркегоріана : Доповіді Міжнар.  семінару. – Львів, 1998. – С. 115-121. 
152. У напрямку етики // Філос. думка. – 1998. – № 4-6. – С. 57-71. 
153. Філософія діалогу і проблема обґрунтування етики // Україна: людина, суспільство, 
природа : Тези доп. наук. конф. – К., 1998. – С. 81-82. 
154.  Французька  думка  в  університеті  “Києво-Могилянська  академія”  //  Слово  і  час.  – 
1998. – № 7. – С. 1-2. 
155. Холокост и этика : к проблеме актуальности религиозной традиции в современной 
культуре  //  Евреи  в  меняющемся  мире  :  Материалы  2-й  междунар.  конф.  –  Рига,  1998.  –       
С. 106-112. 
156. Uwagi i widzenia senne // Colloquia   communia. – 1998. – № 1. – S. 165-177. 
157.  Wspomnienie  o  kijowskim  estetyku  A.S.  Kanarskym  i  jego  kólku  /  Czajka  T.,      
Malachow W. // Там само. – S. 50-64. 
158.  Рец.  :  Карти  країни  Вади  :  прогулянка  з  задоволенням    і  не  без  моралі    //  Філос. 
думка.  –  1998.  –  №  1.  –  С.  155-160.  –  Рец.  на  кн.  :    Энциклопедия  пороков:  oправдание 
изъянов и слабостей человеческой натуры. –  Киев : Наук. думка, 1996. – 240 с. 
 
1999 
159.  Евреи  и  смерть  (несколько  соображений  к  культурно-антропологическому  аспекту 
проблемы)  //  Библейские  исследования.  Еврейская  мисль  :  Материалы  Шестой  Ежегод. 
Междунар. Междисциплин. конф. по иудаике. – Ч. 1. – М. : Сэфер, 1999. – С. 116-122. 
160.  Культурная  реальность  и  проблема  обоснования  этики  //  Искусство,  образование, 
наука в преддверии ІІІ тысячелетия : Тез. докл. – Волгоград, 1999. – С. 32-34. 
161. Легкое бремя Христа // Дружба народов. – 1999. – № 3. – С. 182-183. 
162.  Міф  про  міф.  Національна  міфологія  як  тема  сучасної  соціальної  міфотворчості  // 
Філос. обрії. – 1999. – № 1-2. – С.43-51. 
163. Нации не выбирают… // Дружба народов. – 1999. – № 12. – С. 177-187. 
164. Толерантність і її межі: до етичного аналізу поняття // Україна  – Європа: назустріч 
новому  тисячоліттю  (права  людини,  мир,  демократія,  толерантність,  взаєморозуміння  між 
народами). – К. : Стилос, 1999. – С. 43-47. 
165.  Три  этики  /  Hominem  Quero.  Studia  z  etyki,  estetyki,  historii  nauki  i  filozofii,  historii 
mysli spolecznej. – Lublin, 1999. – S. 161-165. 
166.  “Тягар  мій  легкий”.  Над  сторінками  Євангелія  //  Дух  і  Літера.  –  1999.  –  №  5-6.  –      
С. 311-320. 
167.  “Тягар  мій  легкий”.  Роздуми  над  євангельським  висловом  //  Острозька  Академія. 
Наук.  записки.  –  Т.  2,  ч.  2  :  Виховання  молодого  покоління  на  принципах  християнської 
моралі в процесі духовного відродження України. – 1999. – С. 105-112. 
168.  Уникнення  страждання  як  проблема  біоетики  //  Філос.  думка.  –  1999.  –  №  3.  –          
С. 136-139. 

Віктор Аронович Малахов 
18 
169.  Рец.  :  Рыцарь  устремленности  :  О  Генрихе  Батищеве  и  его  книге  /  В.А. Малахов, 
Т.А.Чайка  //  Вопр.  философии.  –  1999.  –  №  4.  –  С.  139-147.  –  Рец.  на  кн.  :  Батищев  Г.С. 
Введение в диалектику творчества. – СПб. : РХГИ, 1997. – 464 с. 
170. Рец. [Рецензія] // Дух і Літера. – 1999. – №  5-6. – С. 456-458. – Рец. на кн. : Шрейдер 
Ю.А. Этика. Введение в предмет. – М. : Текст, 1998. – 272 с. 
171. Рец. : [Рецензія] // Там само. – С. 458-460. – Рец. на кн. : Панченко В.І. Мистецтво в 
контексті культури. – К. : ТОВ Міжнар. фінансова агенція, 1998. – 191 с. 
 
2000 
172. Етика : курс лекцій : навч. посібник. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К. : Либідь, 2000. – 
384 с. 
173.  Віра  при  світлі  совісті.  Роздуми  про  важкість  віри  //  Острозька  Академія.–  Т.  3  : 
Виховання  молодого  покоління  на  принципах  християнської  моралі  в  процесі  духовного 
відродження України. – Острог, 2000. – С. 187-193. 
174. Гавань у поворота времен : Онтология Дома в “Белой гвардии” Михаила Булгакова // 
Вопр. литературы. – 2000. – № 4. – С. 326-336. 
175. Голокост : альтернативи моральної рефлексії // Катастрофа європейського єврейства  під 
час Другої світової війни. Рефлексії на межі століть : Зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 178-181. 
176.  Діалогічна  парадигма  в  юдейській  і  християнській  традиціях  та  сучасні  проблеми 
діалогу  культур  :  [Виступ]  //  Юдео-християнський  діалог  культур  в  Україні  :  Стеногр. 
семінару. – Львів; К., 2000. – С. 20-21; 57; 71; 111. 
177. До онтології романтизму (підхід до проблеми в контексті творчості Юліуша Словацького // 
Україна  і  Польща  доби  романтизму:  образ  сусіда  :  Матеріали  міжнар.    наук.  конф.,  присвяч.        
190-річчю з дня народження Юліуша Словацького. – Кременець, 2000. – С. 56-62. 
178.  Зваба  правдошуканства  //  Філософсько-антропологічні  студії’2000  :  Європейський 
вектор  та  основні  цінності  української  гуманістики.  –  Істина.  Правда.  Життя  (до  70-річчя 
Мирослава Поповича) / відп. ред. Лютий Т.В. – К., 2000. – С. 175-181. 
179. Здобуття мовчання (за матеріалами Києво-Печерського патерика) // НаУКМА. Наук. 
записки. – Т. 18 : Філософія та релігієзнавство. – 2000. – С. 29-31. 
180. Критика  антропоцентризму в роботах Г.С.Батищева  // Антропоцентризм і віталізм: 
сучасний синтез. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – С.154-159. 
181. Эмманюэль Левинас: феномен “тщетного страдания”  на грани онтологии и этики // 
Евреи в меняющемся мире : Материалы 3-й междунар. конф. – Рига, 2000. – С. 39-44. 
182.  “Левіафан  ”  :  плавання  крізь  віки  :  Передмова  до  укр.  перекладу  /  Т.  Польська,         
В.  Малахов  //  Гоббс  Т.  Левіафан,  або  Суть,  будова  і  повноваження  держави  церковної  та 
цивільної. – К. :  Дух і Літера, 2000. – С. 5-11. 
183.  Молчание  в  диалоге  –  диалог  в  молчании  //  Мова  і  культура.  –  Вип.  1.  –  Т.  1  : 
Философия языка и культуры. –  К., 2000. – С. 116-120. 
184. Послання від Аверинцева // День. – 2000. – 23 лютого. 
185. Про добро та зло // Дзеркало тижня. – 2000. – 18 листоп. – С. 14. 
186.  Про  постонтологічний  підхід  при  розгляді  феномена  духовності  //  Людина:  дух, 
душа, тіло : (Матеріали IV-ї Міжнар. наук.-теорет. конф.). – Суми : Собор, 2000. – С. 80-82. 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница