Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
страница5/7
Дата06.11.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Рекомендована література


Основна література: [2, 3]

Додаткова: [12, 17, 23, 34]


Тема 9. Моніторинг інновацій та інформацій­не забезпе­чен­ня інноваці­й­ної діяльності

1. Сутнісна характеристика моніторингу інновації, засоби його відображення. Чинники попиту на інноваційних проектів

2. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності: сутність та система виміру

Рекомендована література


Основна література: [1, 2]

Додаткова: [13-16, 23, 31, 37]

Тема 10. Фінансуван­ня інновацій­них процесів

1. Завдання підсистеми фінансування інноваційної діяльності

2. Основні переваги та недоліки різних джерел фінансування

3. Методичне забезпечення відбору інвестора інноваційного задуму

4. Форми, особливості та переваги лізингового фінансування

Рекомендована література


Основна література: [1, 2]

Додаткова: [3, 12-16, 23-25, 31-36]


Тема 11. Оновлення техніко-техно­логічної бази підприємства

1. Основні напрямки та показники оцінки техніко-технологічної бази підприємст­ва

2. Особливості підтримки й оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Рекомендована література


Основна література: [1, 2]

Додаткова: [12, 15, 21, 26, 31]


Тема 12. Інноваційний проект: обґрунт­у­ван­ня та реаліза­ція

1. Особливості розробки та реалізації інноваційного проекту

2. Проектне фінансування реалізації інноваційних рішень: переваги та недоліки

Рекомендована література


Основна література: [1, 2]

Додаткова: [12, 17, 20, 39]

Тема 13. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльнос­ті підприємства

1. Способи та показники оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності

2. Нетрадиційні показники, що використо­ву­ють­ся для оцінки інвестиційної привабливості інновацій

3. Особливості організації оцінки економічної ефективності інновацій, спрямова­них на зниження рівня виробничих витрат

4. Оцінювання соціальної ефективності інноваційної діяльності

Рекомендована література


Основна література: [1, 2]

Додаткова: [12, 18, 20, 23, 25, 28, 31, 39]


Тема 14. Комерціалі­зація результа­тів інноваційної діяльності

1. Сутність і законодавче забезпечення щодо охорони прав на інтелектуальну власність

2. Особливості законодавства щодо охорони авторського права

2. Патентне право: суть та основні вимоги

3. Законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і виробленої ними продукції

4. Правові форми реалізації науково-технічних розробок

Рекомендована література


Основна література: [2, 3]

Додаткова: [7-11, 12, 23, 31, 38]


4.2. Типові завдання для рішення на практичних заняттях

Задача №1.

На автомобільному заводі «АвтоЗАЗ» передбачається змонтувати нову автоматичну лінію складання кузову легкового автомобіля. Це дозволить використовувати у виробництві більш досконалу технологію зварювання окремих деталей, що забезпечить істотне підвищення продуктивності праці й зниження поточних валових витрат.

Передбачається, що в процесі застосування нової технології зварювання валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції зменшаться (зменшиться) з 1250 до 1520 у.о. Оптова ціна одиниці продукції складе 2100 у.о.

Нова автоматична лінія розрахована на випуск 100 000 кузовів щорічно. На її придбання й запровадження в дію необхідно витратити 63 280 000 у.о. інвестицій.

Обґрунтувати економічну доцільність застосування нової технології зварювання кузова легкового автомобіля. Із цією метою необхідно розрахувати:

1) коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) реалізації технологіч­ного проекту;

2) строк окупності капітальних вкладень;

3) рівень рентабельності нової автоматичної лінії.

На промисловому підприємстві з'явилася можливість здійснити кілька можливих заходів, які передбачають використання нової техніки. По попередніх розрахунках, на момент закінчення періоду освоєння (на початок розрахункового року) очікуваний випуск продукції за допомогою нової техніки складе 2000 шт.

Використовуючи вихідні дані, наведені в таблиці, необхідно:

1) знайти найбільш ефективний варіант здійснення технічного заходу;

2) розрахувати річний економічний ефект від практичної реалізації найбільш ефективного варіанта.


Таблиця

Показник

Базовий варіант

Варіант реалізації нової техніки

№1

№2

№3

Поточні валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції, у.о.

1900

1500

1250

1150

Інвестиції (капітальні вкладення) на одиницю продукції, у.о.

2600

2000

3000

4000

Необхідний мінімальний рівень прибутковості інвестицій

0,15

0,15

0,15

0,15

Задача №2.

Запропоновані до впровадження три винаходи. Визначте, який з них найбільш рентабельний, якщо відомо, що інвестиції: по першому винаходу становлять 446,5 грн, по другому — 750,6 грн, по третьому — 1250,0 грн; очікуваний прибуток: по першому винаходу становить — 640,2 грн, по другому — 977,5 грн, по тре­тьому — 1475,5 грн.

Задача №3.

На машинобудівному підприємстві «Універсалмаш» спільно відділом технічного розвитку, маркетингу й планово-економічним відділом розроблено 2 варіанти впровадження автоматичної лінії замість потокової.

По першому варіанті необхідний обсяг інвестицій на реалізації інноваційної пропозиції становить 165000 у.о., період експлуатації проекту становить 3 роки. Грошовий потік від проекту в перший рік його реалізації за прогнозами складе 150000 у.о., а в другий - 140000 у.о.

По другому - необхідний обсяг інвестицій становить 250000 у.о., період експлуатації проекту становить 3 роки. Грошовий потік від проекту в перший рік його реалізації за прогнозами складе 125000 у.о., а в другий - 130000 у.о., у третій - 120000 у.о.

По даним Держкомстату України середній рівень інфляції становить 15 %, а середня норма прибутковості (ставка по депозитних внесках в дол. США) – 15,5%.

Обґрунтувати вибір одного із пріоритетних варіантів впровадження автоматичної лінії на підставі розрахунку таких показників як NPV, PI, IRR, DPP.

Задача №4.

Чотири конкуруючі підприємства випускають телевізори. Показники їхньої діяльності (за місяць):

1.

1.

2.

3.

4.

Кількість реалізованої продукції

Ціна реалізації

Змінні витрати

Постійні витрати

520 шт.

250 грн./шт

150 грн./шт

40 000 грн./міс.

2.

1.

2.

3.

4.

Кількість реалізованої продукції

Ціна реалізації

Змінні витрати

Постійні витрати

480 шт

250 грн./шт

170 грн./шт

30 000 грн./міс.

3.

1.

2.

3.

4.

Кількість реалізованої продукції

Ціна реалізації

Змінні витрати

Постійні витрати

500 шт.

240 грн./шт

150 грн./шт

45 000 грн./міс.

4.

1.

2.

3.

4.

Кількість реалізованої продукції

Ціна реалізації

Змінні витрати

Постійні витрати

460 шт.

250 грн./шт

165 грн./шт

24 000 грн./міс.


Визначити за допомогою використання знаходження точки беззбитковості найбільш прибуткове підприємство.

Задача №5.

Дати оцінку варіантам рішень стосовно негативних соціально-економічних наслідків реалізації технологічної інновації. Визначити оптимальний варіант за критерієм економічної ефек­тивності.

Первинні інвестиції в інноваційний проект становлять 400 тис. грн. Починаючи з другого року від початку впровадження інновації вона функціонує в проектному режимі і приносить прибуток, який відповідає 20%-вій нормі на вкладений капітал. Ставка дисконту — 10%. Строк служби інновації — 8 років, при цьому економічний режим її функціону­вання залишається незмінним протягом усього вказаного періоду. Але експлуатація інновації пов'язана з понаднормовим електромагнітним випромінюванням. Існують два варіанти реакції на дану ситуацію.

Перший: витратити більше коштів на вдосконалення інновації та­ким чином, щоб уникнути зайвого випромінювання. Це підвищить первинні інвестиції на 12 тис. грн., а собівартість продукції зросте що­річно на 550 грн.

Другий варіант: залишити інновацію без змін, дбаючи про еко­номію коштів фірми. Витрат, безпосередньо пов'язаних з негатив­ним результатом соціального ґатунку, у місці впровадження не ви­никає. Але фірма почне втрачати кошти, компенсуючи працівникам заподіяну шкоду. Це — виплати за листами непрацездатності, підви­щені витрати на реабілітаційні заходи, медичне страхування тощо. У зв'язку з цим на п'ятому році функціонування інновації виникнуть поточні витрати, пов'язані з компенсацією шкоди робітникам на 5,5 тис. грн., на шостому році — на 6,9 тис. грн., на сьомому — на 8,4 тис. грн. Крім того, внаслідок впливу електромагнітних хвиль на обладнання вже на п'ятому році треба здійснити капітальний ре­монт вартістю 31,5 тис. грн.

Запропоновані до впровадження три винаходи. Визначте, який з них найбільш рентабельний, якщо відомо, що інвестиції: по першому винаходу становлять 446,5 грн, по другому — 750,6 грн, по третьому — 1250,0 грн; очікуваний прибуток: по першому винаходу становить — 640,2 грн, по другому — 977,5 грн, по тре­тьому — 1475,5 грн.

Задача №6.

У виробництво впроваджується новий агрегат для упакування тари. Визначити економічний ефект від використання нового агрегату з урахуванням чинника часу та питомих капіталовкладень.

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

Результати, грн.

14260

15812

16662

18750

26250

28750

Витрати, грн.

996

4233

10213

18140

18396

20148

Коефіцієнт дисконтування 10 %

0,9091

0,8264

0,7513

0,683

0,6209

0,5645

Задача №7.

Проектний інститут розробляє технологічний процес (потокової лінії) з переробки сільськогосподарської сировини. Вартість проектних робіт становить 64 тис. грн., які мають бути освоєні протягом двох років: 44 тис. грн. — першого року і 20 тис. грн. — другого.

Виготовлення технічних засобів триватиме рік. Вартість обла­днання 70 тис. грн, а монтажу — 24 тис. грн, який також має бути виконаний протягом року. Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу переробляти щорічно 1000 т сировини і виробляти 200 тис. банок консервної продукції за ціною 2,1 грн за банку. Собівартість продукції 1,6 грн. за банку.

Супутні капіталовкладення становлять 1100 грн. щорічно. Термін експлуатації потокової лінії 5 років.

Обчисліть економічний ефект від використання нової технології, а також період її окупності.

Задача №8.

Визначте величину комерційного ефекту у виробника і спо­живача нової формувальної машини, якщо витрати на її виробни­цтво становлять 5250 грн, рентабельність виробництва 42 %, ставка податку на прибуток 25 %.

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 3000 шт. на рік. Ціна виробу становить 1,7 грн., а собівар­тість— 1,02 грн.

Супутні капіталовкладення дорівнюють 500 грн. щорічно. Термін експлуатації машини згідно з технічною документацією 4 роки.

Задача №9.

Мале підприємство придбало новий прилад контролю параме­трів якості виробів. Ціна приладу 1000 грн., супутні одноразові витрати, пов'язані з експлуатацією приладу, в сумі 300 грн. роз­поділені по роках експлуатації рівномірно. Використання нового приладу дало змогу збільшити продуктивність до 8000 виробів на рік. Собівартість виробу — 72 грн., а ціна — 86 грн. Нормативний строк служби приладу — 4 роки.

Обчисліть економічний ефект від придбання та експлуатації нового приладу.

Задача №10.

Підприємство придбало новий напівавтомат вартістю 38520 грн. Щорічно він випускатиме 50 000 виробів, ціна одного виробу — 2,2 грн. Поточні витрати на виробництво виробу становлять 1,9 грн. щорічно. Термін служби напівавтомата 5 років.

Обчисліть економічний ефект від використання нового на­півавтомата та внутрішню норму дохідності такого проекту.


5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студента по даному курсу передбачає опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу; підготовку до практичних занять; розв’язування і письмове оформлення задач; вивчення окремих питань; контрольна перевірка кожним студентом особистих знань за запитан­нями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю, підготовку рефератів, виконання індивідуального завдання. Індивідуальне завдання виконується в письмовому вигляді і включає два завдання у першому заліковому модулі і одне завдання у другому.

Заліковий модуль 1

Завдання 1

Знайти і описати три приклади успішних нововведень в будь-якій області людської діяльності. Класифікувати їх по ознаках, приведених в лекціях або використовувати класифікаційні ознаки, приведені в рекомендованій літературі. По кожному нововведенню зробити висновок про ступінь його впливу на ефективність виробництва, розвиток виду діяльності, галузі, суспільства в цілому.

Завдання 2

На основі даних статистичної звітності по Україні або Донецькій області зробити аналіз (з 1991 року) відповідного до теми індивідуального завдання показника. Дані можна знайти на сайті Державного Комітету статистики України: www.ukrstat.gov.ua; або в статичному щорічнику України останнього видання; статистичному збірнику «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» останнього видання, або в статичному щорічнику Донецької області останнього видання. За допомогою програми MS Excel побудувати трендову модель, що описує зміну в часі вибраного показника; зробити прогноз зміни значення показника на два роки уперед. Завдання оформити письмово.

Перелік тем для виконання індивідуального завдання 2

 1. Динаміки фактичного і реального ВВП в Україні

 2. ВВП за категоріями використання

 3. Інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування;

 4. Технологічної структури інвестицій в основний капітал;

 5. Відтворювальної структури інвестицій в основний капітал;

 6. Інвестицій в основний капітал за галузями економіки;

 7. Інвестицій в основний капітал за галузями промисловості;

 8. Прямих іноземних інвестицій в Україну.

 9. Наукові кадри: вищої кваліфікації і за віком;

 10. Наукові та науково-технічні роботи: кадри в системі виконання науково-технічних робіт, обсяг наукових та науково-технічних робіт, фінансування науково-технічних досліджень;

 11. Упровадження інновацій у промисловості: механізація й автоматизація виробництва, нові технологічні процеси, нові види продукції;

 12. Інноваційні витрати на дослідження і розробки, витрати на придбання прав на патенти, ліцензії, ноу-хау; витрати на придбання засобів виробництва;

 13. Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування

 14. Створення і впровадження інновацій: інноваційна продукція, впровадження нових технологій і видів продукції.

 15. Кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації

 16. Наукові кадри: вищої кваліфікації і за віком (на прикладі Донецької області);

 17. Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування (на прикладі Донецької області);

 18. Кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації за напрямками (на прикладі Донецької області);

 19. Впровадження прогресивних технологічних процесів, освоєння виробництва нових видів техніки;

 20. Надходження та використання об’єктів промислової власності

Заліковий модуль 2

Перелік тем для виконання індивідуального завдання

Вибрати одну з нижчеприведених тем та підготувати реферат на обрану тему. Завдання оформити письмово.

1. Аналіз причин відставання України в інноваційному розвитку від промислово розвинених країн. Заходи по розвитку виробничо-технологічного потенціалу української економіки

2. Технологічний розвиток як основа економічного зростання: роль і місце нових технологій в економічному розвитку; стратегії технологічного розвитку; науково-технічні програми як засіб технологічного розвитку

3. Методи підвищення ефективності наукоємких технологій. Конверсія наукоємких технологій. Адаптація наукоємких виробництв до вимог ринку

4. Економічна безпека наукоємких виробництв

5. Ринок інтелектуальної власності. Види інтелектуальної власності. Основні форми передачі технологій. Світовий досвід охорони інтелектуальної власності. Ринок інтелектуальної власності в Україні

6. Управління інноваціями в промислово розвинених країнах. Особливості розвитку науки і техніки в США, Японії, країнах ЄС, нових індустріальних країнах.

7. Інноваційно-інвестиційна політика регіонального розвитку. Регіональний інноваційні системи.

8. Регіональні інноваційні науково-технічні структури. Технополіси, технопарки, бізнес-інкубатори. Зарубіжний і вітчизняний досвід їх створення і функціонування

9. Світовий досвід державного регулювання інноваційного розвитку. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні

10. Формування інноваційних стратегій підприємств. Міжнародні технологічні альянси як елемент стратегії корпорацій в умовах поглиблення глобалізації

11. Стан фінансового забезпечення науки в Україні, динаміка загальних (національних) витрат і державного фінансування. Бюджетне фінансування науки, основні напрями і шляхи його удосконалення

12. Венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурний бізнес, венчурні фонди

13. Особливості маркетингу інновацій

14. Мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу підприємства. Особливості стимулювання праці науковців

15. Національні і регіональні інноваційні системи

16. Технологічне прогнозування. Світові прогнози інноваційно-технологічного розвитку.

17. Ринок нововведень і формування цін на нову техніку

18. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування інноваційних структур

19. Основні тенденції світового технологічного розвитку. Показники науково-технічного розвитку промислово розвинених країн

20. Конкурентні переваги як основа розвитку підприємства. Інноваційна політика як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах членства України у СОТ.

21. Суть управлінських інновацій. Основні відмінності вітчизняних управлінських інновацій від європейських. Найважливіші управлінські інновації ХХ століття.

22. Науково-освітні структури як складова національної інноваційної системи держави. Сектор вищих навчальних закладів в системі наукового комплексу України. Напрями вдосконалення вітчизняної системи освіти, науки вищих учбових закладів і підготовки кадрів

23. Методики вартісної оцінки прав інтелектуальної власності.

24. Інновації в банківському секторі

25. Екологічні інновації. Раціоналізація сфери природокористування. Інновації і охорона навколишнього середовища.


Література для самостійної роботи


Основна


 1. Економіка й організація інноваційної діяльності Текст : підручник / за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.

 2. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльнос­ті Текст : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

 3. Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності Текст : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 456 с.

 4. Сурин А. В. Инновационный менеджмент Текст : учебник / А. В. Сурин, О. П. Молчанова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

 5. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність Текст : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

 6. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління Текст / А. В. Гриньов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 308 с.

 7. Історія економічних учень Текст : Підручник: у 2 ч. / За ред. В. Д. Базилевича. ; 2 – ге вид., випр. – К. : Знання, 2005.

 8. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки Текст : Підручник / Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2008. – 462 с.

 9. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры Текст / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.

 10. Янсен Ф. Эпоха инноваций Текст / Ф. Янсен ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 308 с.

Додаткова література


 1. Александрова В. П. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності Текст / В. П. Александрова // Проблеми науки. – 2004. - № 1. – С. 22-35.

 2. Андронова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності Текст : Монографія / О. Ф. Андронова, А. В. Череп. – К. : Кондор, 2007. – 356 с.

 3. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації Текст : Монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

 4. Аньшин В. М. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчурном бизнесе Текст : учеб. пособ. / В. М. Аньшин, С. А. Филин. - М. : Анкил, 2003. – 360 с.

 5. Багриновский К. А. Современные методы управления технологическим развитием Текст / К. А. Багриновский, М. А. Бендиков, Е. Ю. Хрусталев. – М. : «Российская политическая энциклопедия», 2001. – 272 с.

 6. Бажал Ю. М. Економічна теорія економічних змін Текст : навч. посіб. / Ю. М. Бажал. – К. : Заповіт, 1996. – 238 с.

 7. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку Текст / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. - К. : Знання, 2008. – 687 с.

 8. Блауг М. Управління інноваціям : Україна та зарубіжний досвід Текст : Монографія / М. В. Гаман. – К. : Вікторія, 2004. – 312 с.

 9. Інноваційна стратегія українських реформ Текст / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семиноженко. – К. : Знання, 2002. – 336 с.

 10. Дікань В. Л., Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі Текст : Підручник / В. Л. Дікань, В. І. Савчак. – К. : Знання, 2004. – 208 с.

 11. Економічна теорія Текст : Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

 12. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи Текст : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.

 13. Инновации и экономический рост Текст : Монография / Отв. ред. К. Микульский. – М. : Наука, 2002. – 377с.

 14. Инновационный менеджмент Текст : справ. пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндалли. – СПб. : Наука, 1997. – 560 с.

 15. Інтелектуальна власність: об'єкти, право, бухоблік, оподаткування, контроль, відповідальність, ліцензійне/неліцензійне ПЗ Текст / А. Іванченко, А Свіріденко, Н. Саміло та ін. – Х. : Фактор, 2008. – 256 с.

 16. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теории предвидения Текст : Авторский сборник / Н. Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 2002. – 768 с.

 17. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики Текст / Н. Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 1989. – 525 с.

 18. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Текст : навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

 19. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України Текст / М. І. Крупка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені І.Франка, 2001. – 608 с.

 20. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку Текст : Монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 434 с.

 21. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні Текст / І. П. Макаренко, О. М. Трофимчук, В. П. Кузьменко та ін. – К. : УІДНСіР: Ін-т еволюц. економіки, 2004. – 123 с.

 22. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетический эффект инноваций) Текст / В. П. Соловьев. – К. : Феникс, 2004. - 560 с.

 23. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). Шляхом європейської інтеграції Текст / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

 24. Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность Текст : Учебник / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 504 с.

 25. Тоффлер Э. Третья волна Текст / Э. Тоффлер ; пер. с англ. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. – 781 с.

 26. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности Текст / Л. Фостер ; пер. с англ. – М. : Техносфера, 2008. – 352 с.

 27. Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії Текст / М. І. Туган-Барановський. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 628с.

 28. Федулова Л. І. Інноваційна економіка Текст : Підручник / Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 2006. – 480 с.

 29. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України Текст / А. А. Чухно. - К. : Логос, 2003. - 632 с.

 30. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия Текст / Й. Шумпетер ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1995. – 541 с.

 31. Экономика знаний Текст : учеб пособ. / В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Маринина. – СПб. : Питер, 2003. – 528 с.


Періодичні видання

Журнали: «Економіка України», «Економіст», «Фінанси України», «Инновации», «Эксперт Украина», «Інтелектуальний капітал», «Інтелектуальна власність», «Вопросы экономики», «Проблемы теории и практики управления», «Проблеми науки», «Економіка та держава»

Газети: «Зеркало недели», «Урядовий кур'єр»


Ресурси мережі Internet

З українського законодавства

З навчальної дисципліни „Інноваційний менеджмент”

Сервер Верховної Ради України. www.rada.gov.ua/

http://www.cfin.ru/press/management/

ЛигаБизнесИнформ. www.liga.net/

http://www.iteam.ru/publications/strategy/

Нормативні акти України. www.nau.kiev.ua/

http://www.marketing.spb.ru/lib-research/

Податки та бухгалтерський облік. basa.tav.kharkov.ua/

http://www.cfin.ru/press/marketing/


Право. Україна.

www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html

http://www.iteam.ru/publications/marketing/


Українське право. www.ukrpravo.com/

http://www.cfin.ru/consulting/


Запитання для самостійного поглибленого вивчення та теми додаткових рефератів

МОДУЛЬ 1. Сутність інновацій та інноваційних процесів й особливості їх управлінням на різних рівнях економіки

ТЕМА 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів


Запитання для самостійного поглибленого вивчення

 1. Способи здійснення взаємодії окремих учасників інноваційного процесу.

 2. Причини нерівномірності інноваційної активності в умовах ринкової економіки.

 3. Система кодування інновацій.


Теми рефератів

1. Взаємозв’язок продуктових і процес них інновацій в діяльності сучасного підприємства.

2. Методичне забезпечення визначення етапу життєвого циклу інноваційного продукту.

3. Вплив окремих учасників інноваційної інфраструктури на ефективність інноваційної діяльності підприємства.

4. Призначення й способи кодування інновацій.

Основна література: [1, 2, 4, 5].

Додаткова: [1-2, 12-17, 19, 23-26, 30].


ТЕМА 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

Запитання для самостійного поглибленого вивчення

1. Інноваційні теорії та їх застосування в сучасній інноваційній діяльності.

2. Інновація як джерело сучасного економічного зростання.

3. Риси гуманістичного суспільства.

4. Ознаки поняття «інноваційна економіка».

Теми рефератів

1. Характеристика основних етапів становлення та розвитку теорії інновацій.

2. Специфіка інноваційної діяльності в країнах-лідерах.

3. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій.


Основна література: [2, 3, 4].

Додаткова: [12, 17, 23, 25, 26].

ТЕМА 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

Запитання для самостійного поглибленого вивчення

1. Характеристика основних варіантів державної інноваційної політики.

2. Мікроекономічні причини необхідності державної підтримки інноваційної діяльності.

3. Сфери застосування державного впливу на інноваційний процес.

Теми рефератів

1. Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду державної підтримки інноваційної діяльності.

2. Характерні риси сучасної податкової політики щодо інноваторів в Україні.


Основна література: [1, 2, 4].

Додаткова: [1-11, 15, 28].


ТЕМА 4. Інноваційна політика підприємства

Запитання для самостійного поглибленого вивчення

1. Основні етапи формування науково-технічної політики на підприємстві.

2. Порівняльна характеристика інноваційної політики підприємства у плановій та ринковій системах господарювання.

3. Напрями вибору інноваційної політики підприємства.

Теми рефератів

1. Механізм формування інноваційної політики підприємства.

2. Переваги й недоліки матричного інструментарію вибору найбільш доцільної для запровадження на підприємстві інноваційної стратегії.

3. Внутрішні й зовнішні обмеження щодо використання окремих варіантів інноваційної стратегії на підприємстві.


Основна література: [1, 2-5].

Додаткова: [12-17, 21-24, 26, 29].


ТЕМА 5. Управління інноваційними процесами

Запитання для самостійного поглибленого вивчення

1. Управління персоналом у наукових організаціях.

2. Планування інноваційної діяльності.

3. Поняття «кластеру» в інноваціях.

4. Вибір оптимального режиму роботи в науковій організації.

Теми рефератів

1. Методичне забезпечення визначення якості управління інноваційною діяльністю на підприємстві.

2. Система стратегічних цілей розвитку підприємства: структура й методологія формування.

3. Вимоги до менеджменту в галузі інноваційної діяльності.


Основна література: [2, 3-5].

Додаткова: [12-18, 23-25].


ТЕМА 6. Управління інноваційним розвитком підприємства

Запитання для самостійного поглибленого вивчення

1. Становлення теорії інноваційного розвитку підприємства.

2. Управління знаннями як запорука інноваційного розвитку підприємства.

Теми рефератів

 1. Інноваційний розвиток підприємства як об’єкт його стратегічного управління.

 2. Показники оцінки інноваційного розвитку підприємства.

 3. Вимоги до персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства.


Основна література: [1, 2].

Додаткова: [12, 18, 24, 26, 30].


ТЕМА 7. Організаційні форми інноваційної діяльності

Запитання для самостійного поглибленого вивчення

1. Методи проектування організаційних структур інноваційних організацій.

2. Венчурні інноваційні організації.

3. Лідерство в інноваційних організаціях.

4. Функціонування технопарків у Європі.

5. особливості інтеграції науки та виробництва в Україні.

Теми рефератів

 1. Характеристика основних суб’єктів інноваційної діяльності.

 2. Пріоритети України в інтеграції науки та виробництва.

 3. Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.


Основна література: [2, 3, 4].

Додаткова: [13-17, 23, 25-27, 31].

1   2   3   4   5   6   7

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница