Образователно-квалификационна степен
PDF просмотр
НазваниеОбразователно-квалификационна степен
страница17/38
Дата21.08.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38

апраксии,  алексии,  аграфии.    Мозъчно-съдова  болест,  видове  мозъчни  инсулти. 
Мозъчно-съдова болест – деменции. Видове деменции. Паркинснов синдром. Вродени 
аномалии на ЦНС, родови травми. Детска церебрална парализа. Хередо- дегенеративни 
заболявания  на  НС.  Епилепсия,  видове  припадъци.  Възпалителни  заболявания  на  НС. 
Говорни нарушения при миастения гравис, множествена склероза, хепатолентикуларна 
дегенерация, 
миопатии, 
латерална 
амиотрофична 
склероза. 
Функционални 
неврологични нарушения при деца и възрастни. Количествени и качествени промени на 
съзнанието 
 Технология на обучението и оценяване: 
Студентът  трябва  да  набере  всичките  5  кредита  от  задължителни  и  избираеми 
дейности..  
При  оценка  Слаб  2  на  дейност  от  извънаудиторната  заетост,  студентът  не  получава 
съответните  кредити.  При  оценка  Отличен  6  на  дейност  от  извънаудиторната  заетост 
студентът  получава  броя  кредити  посочени  по-горе  в  таблицата.  Студентът  може  да 
избира свободно от горепосочените дейности за извънаудиторна заетост. При набрани 
5  кредита  студентът  получава  право  да  се  яви  на  писмен  изпит.  Текущата  оценка  се 
формира  като  сбор  на  съотношенията от оценките  от  текущия  контрол  2/5 (30%)  и от 
общата  оценка  на  дейностите  и  разработките  от  извънаудиторната  заетост  3/5  (70%). 
Изпитът  е  писмен.  Той  включва  тест  Крайната  оценка  се  формира  както  следва:  2/5 
(40%) от текущата оценка и 3/5 (60%) от оценката на писмения изпит 
 
КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ – І  ЧАСТ 
(АРТИКУЛАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ И  НАРУШЕНИЯ НА ЛИЦЕВО 
ЧЕЛЮСТНИЯ АПАРАТ) 
 
 
ECTS кредити: 8 
 
  
 
 
Седмичен хорариум: 3л+1су+2пу 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка    
Вид на изпита: писмен  
Семестър: четвърти 
Методическо ръководство: 
Катедра «Логопедия»,  
Факултет „Обществено здраве и спорт” 
Лектори: доц. д-р Катя Дионисиева, катедра “Логопедия”  
служебен тел: +359 885 914 547; logopedia@live.swu.bg 
Анотация: 
Курсът  е  предназначен  да  запознае  студентите  с  основните  артикулационни 
нарушения,  комуникативните  нарушения  в  резултат  на  лицево-челюстни  аномалии  и 
увреди,  както  и  с  основни  техники  за  отстраняване  на  нарушенията  в  артикулацията 
при  изолирани  артикулационни  нарушения  и  вродени  цепки  на  устната  и  небцето 
(ВЦУН). 
Обучението  е  разделено  на  два  модула  –  артикулационни  нарушения  и 
нарушения при увреди на лицево-челюстния апарат (ВЦУН). 
 Съдържание на учебната дисциплина:  
І  Модул:  Артикулационни  нарушения-  причини  за  появата  им,  разпространение. 
Основни етапи на логопедичната работа при артикулационни нарушения. Логопедично 
занятие. Логопедична работа при различните видове артикулационни нарушения. 
 
 
ІІ  Модул:  Комуникативни  проблеми  при  нарушения  на  лицево-челюстния  апарат 
(ВЦУН).  Акценти  на  логопедичната  работа  при  нарушения  на  лицево-челюстния 
апарат.    Съдържание  на  логопедичната  работа.  Специфика  на  логопедичното 
въздействие. Етапи на логопедичната работа при ВЦУН. 
Технология на обучението и оценяване: 
Аудиторна заетост 

Обучението  се  провежда  в  рамките  на  един  семестър  и  включва  лекции, 
семинари  и  практически  упражнения.  Посещението  на  лекциите,  семинарите  и 

упражненията  е  задължително.  Включват  се  видео  материали,  албуми,  схеми,  демо 
продукти. 
Извънаудиторна заетост 
 
Студентите изучават самостоятелно материала по темите от лекционния курс и 
семинарите.  Подготвят  се  по  определени  практически  задачи.  Проучват  посочената 
литература  (ползват  записки,  учебници,  статии,  материали  от  интернет).  Разработват 
реферат по избрана тема под ръководството на преподавателя или асистента.  
Организация на оценяването: 
1.  Текущ контрол – реферат – 1 (50%),  тестове -3 (30%), логопедичен албум – 20% 
2.  Семестриален изпит - тест  (100%) 
 
Критерии  за  оценяване:  точност  и  пълнота  на  отговорите,  правилно  използване  на 
научната терминология, адекватно използване на различни литературни източници. 
Реферат  –  актуално  и  стегнато  съдържание,  коректно  използване  на  подходящи 
литературни източници; пълнота на изложението. 
Логопедичен  албум  –  съобразен  с  основните  диагностични  и  терапевтични  правила; 
добре онагледен; прецизно разработен и защитен от студента.  
Тест – точност при избор на отговора; пълно и правилно формулиране на отговорите на 
отворените  въпроси.  Оценката  се  формира  в  зависимост  от  %  верни  отговори  или 
събрания брой точки. Студент с оценка от текущия контрол Слаб 2.00, не се допуска до 
семестриален изпит. Явява се на допълнителен тест върху целия материал и разработва 
втори реферат. 
 
Резултатите  от  текущия  контрол  се  взимат  под  внимание  при  оформяне  на 
крайната оценка. 
 Освобождаване  от  семестриален  изпит  е  възможно  в  следните  случаи:  отлично 
изпълнение на всички задачи от текущия контрол; успешно обучение по дисциплината 
в чужбина по Програма Еразъм; финализирана работа в научен екип, разработващ тема 
по дисциплината; участие с доклад на научен форум или публикация по тематиката на 
курса. 
 
КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ - ІІ ЧАСТ 
(ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦА) 
 
ECTS кредити: 8 
 
  
 
 
Седмичен хорариум: 3л+1су+2пу 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка    
Вид на изпита: писмен  
Семестър: четвърти 
Методическо ръководство: 
Катедра «Логопедия», Факултет „Обществено здраве и спорт” 
Лектори: доц. д-р Катя Дионисиева, катедра “Логопедия”  
служебен тел: +359 885 914 547; logopedia@live.swu.bg 
Анотация: 
Курсът  е  предназначен  да  запознае  студентите  с  теоретичните  проблеми  и 
логопедичната  терапия  на  езиковите  нарушения  в  детска  възраст  –  дефиниране, 
диагностика, планиране и провеждане на логопедична терапия, организация на средата 
за формиране на комуникативни умения. Обучението е насочено към разграничаване на 
езиковите  нарушения  на  развитието,  необусловени  от  умствена  недостатъчност, 
глухота,  аутизъм,  дизартрия  и  др.  и  уточняване  на  терминологията,  използвана  в 
западните  и  източните  школи.  Курсът  е  предназначен  да  даде  на  студентите  трайни 
знания в тази област на логопедията. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Езиково  развитие  и  езикови  нарушения;  Дисфазия  на  развитието  (ДР); 
Особености на ранната комуникация при ДР; Диференциална диагностика на деца с ДР 
и  други  езикови  нарушения;  ДР  –  умствена  недостатъчност;  ДР  –  аутизъм;  ДР  – 
задръжки в психическото развитие; ДР - слухови нарушения; ДР – анартрия/ дизартрия; 
Специфика  на  логопедичната  терапия  при  ДР  –  експресивен  тип;  Езикова  терапия  в 
ранна възраст; Езикова терапия в предучилищна възраст; Специфика на логопедичната 
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница