Київський національний університет імені тараса шевченка факультет соціології
Скачать 69.44 Kb.
НазваниеКиївський національний університет імені тараса шевченка факультет соціології
Дата21.08.2012
Размер69.44 Kb.
ТипДокументы
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Факультет соціології

Кафедра соціальних структур та соціальних відносин
Укладач: доцент Жуков Віктор Іванович

“СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ”
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 8.040101 Соціологія


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол №

від 2011р.

Зав.кафедри

___________Куценко О.Д.


Декан факультету


_________ Горбачик А.П.
КИЇВ – 2011
Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціальна політика та якість життя”

Укладач: кандидат педагогічних наук, доцент Жуков Віктор Іванович
Лектор: к.педагог.н., доц. Жуков В.І.

Викладач: к.педагог.н., доц. Жуков В.І.
Погоджено

з науково- методичною комісією

_____ ____________2011 р.

__________Цимбалюк Н.М.
ВСТУП

Дисципліна є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “соціологія”, що читається у 2 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі 72 годин аудиторних занять. З них: 16 годин лекцій, 16 годин семінарів і 40 годин самостійної роботи. Закінчується курс заліком.


Метою і завданнями навчальної дисципліни “Соціальна політика та якість життя”є :

 • розкриття та аналіз основних проблем соціальної політики та визначення якості життя, що мають теоретичне та практичне значення для розвитку суспільства;

 • поглиблення уявлень студентів про особливості функціонування соціальної політики, її законів та закономірностей як в історичному контексті, так і у сучасному житті;

 • подальше формування світоглядних засад щодо власного бачення соціальних явищ і процесів у соціальній політиці та забезпечення якості життя, виходячи із здобутків соціологічної науки;

 • поєднання різних соціологічних підходів у процесі аналізу певних аспектів соціальної політики та якості життя.

Предмет навчальної дисципліни “Соціальна політика та якість життя” включає :

 • вивчення процесу становлення, розвитку, змін і перетворень у соціальній політиці;

 • дослідження особливостей функціонування соціальної політики та підвищення якості життя за сучасних умов;

 • аналіз основних соціологічних концепцій і підходів щодо проблем соціальної політики і якості хиття;

 • узагальнення соціальних фактів для пізнання глибинних закономірностей складових процесів соціальної політики.


Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • основні концептуальні підходи дослідження соціальної політики;

 • проблематику українських і зарубіжних соціологічних досліджень соціальної політики;

 • базові поняття та категорії дисципліни;

 • методологічні принципи соціальної політики, їх взаємозв’язок з методами соціологічних досліджень;

 • критерії якості життя та методику їх вимірювання;


Студент повинен вміти:

 • правильно і науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну наукову ерудицію для аналізу, узагальнення і оцінки процесів, тенденцій розвитку, змін у соціальній політиці;

 • визначати ефективність соціальної політики;

 • проводити соціальну експертизу;

 • кваліфіковано працювати з тематичною літературою, самостійно збагачувати свій науковий і творчий потенціал;

 • самостійно робити висновки з отриманої інформації використовуючи їх при написанні творчих та дипломної робіт;

 • застосовувати отримані знання в соціологічній практиці.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Соціальна політика та якість життя” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.

Оцінювання за формами контролю:

 • оцінка участі;

 • презентація;

 • програма дослідження (фрагмент);

 • тестування.

Поточний контроль:

Модуль №1

 • оцінка участі (кількості і якості виступів) на семінарських і заняттях – 40 балів;

 • оцінки за виконання фрагменту програми дослідження – 20 балів;

 • презентація програми дослідження – 10 балів;

 • тестування – 3 х 10 = 30 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за модуль та оцінки на заліку за такою формулою:
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти(%)

80%

k1=0,6

20%

kз=0,2

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

Оцінка (бали)

80

20

100

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (зваженої):

ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + КПМ × kз .

При простому розрахунку отримаємо:

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою
Зараховано

90 – 100

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

Незараховано

1 – 34Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за змістовний модуль менше ніж 20 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальною програмою з дисципліни “Соціальна політика та якість життя”.

Навчально -тематичний план лекцій і семінарських занять


лек-ції

Назва лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота


Інші форми контролю

Змістовний модуль 1


1.

Теоретико-методологічні засади дослідження соціальної політики


4


4

10

(реферат)

2.


Якість життя населення країн світу2


2

10

(есе)

3.

Людський розвиток і динаміка якості життя населення України


4

4

12

(письмова робота)4.

Соціологічні дослідження проблем соціальної політики та якості життя


4

6

8

( написання творчої роботи (рецензування))


5.

Модульна контрольна робота № 1.

2

(письмова робота за варіантами на лекції)
РАЗОМ:

16

16


40

Лекцій - 16 год.

Семінари –16 год.

Самостійна робота - 40 год.

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница