А реферати
Скачать 412.16 Kb.
НазваниеА реферати
страница2/4
Дата21.08.2012
Размер412.16 Kb.
ТипРеферат
1   2   3   4

Семінар: Німецька класична філософія.

Мета заняття: Розкрити загальну сутність німецької класичної філософію, основну увагу зосередивши на вченні І.Канта і Г.Гегеля.

Засвоїти зміст основних понять: трансцендентне, трансцендентальне, ноумен, феномен, річ у собі, апріорі, апостеріорі.

План заняття:

1. Трансцендентальна філософія І.Канта.

2. Філософія Г.В.Ф.Гегеля.

а) діалектика Гегеля.

б) концепція суспільного прогресу Гегеля.


Індивідуальні заняття.


а) Реферати:

1. Проблема виникнення науки в філософії І.Канта.

2. Філософія діяльності І.Г. Фіхте.

3. Особливості системи трансцендентального ідеалізму Ф.В.І. Шеллінга.

1. Розробка концепції матеріалістичної діалектики в творчості К.Маркса і Ф.Енгельса.

б) Питання до дискусії :

1. Чи являється марксизм закономірним результатом розвитку європейської історії (культури)?


б) Питання до дискусії:

1. Чи справді існують додосвідні (апріорні) форми пізнання?

  1. Якщо існують апріорні форми пізнання, то чи не свідчить це про переваги мисленного світу над чуттевим, а отже про пріоритет філософії в пізнанні?

  2. Чи відбудеться прогрес суспільства за Гегелем, відтак який справжній смисл людської історії?

  3. Чи можна погодитися з тезою К.Маркса : “Соціальні революції - локомотиви історії”?

  4. Де міститься справжня причина історичного тупику, в який зайшли країни “соціалізму” - в самому марксизмі, чи в особливостях власної історії і культури?


в) Контрольні питання:

1. Який основний зміст філософії І.Канта?

2. В чому сутність перевороту здійсненого Кантом в теорії пізнання?

3. В чому гуманістичне значення положення Канта: "Людина не може розглядатись засобом для досягнення цілей, а виступати лише метою?"

4. В чому суть філософії тотожності Шелінга?

5. Який основний зміст філософії активності Фіхте?

6. В чому суть абсолютного об’єтивного ідеалізму Гегеля?

  1. Який основний зміст діалектичного методу Гегеля?

  2. Які основні положення концепції суспільного прогресу Гегеля?

  3. Який зміст проблеми відчуження і її історична доля.

  4. В чому суть матеріалістичного розуміння історії?


Література:


Амус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973.

Бердяєв Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма.,1990.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Соч. в 3-х т. М., 1970-1972, т. 1-3.

История философии в кратком изложении., М., 1989, с.455-563.

Кант И. Сочинения в 6-ти т. М., 1963, Т.3.

Маркс К. Економічно-філософські рукопис 1844 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори Т.42

Марксистско-ленинская теория исторического процесса. М., 1983.

Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. М., 1962.

Фромм Э. Концепция человека у К.Маркса // Фромм Э. Душа человека. М., 1992.

Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика Канта. К., 1974.


Семінар: Філософська думка в Україні.

Мета заняття: Розкрити культурно-історичні засади формування української філософії. Розглянути особливості філософування в культурі Київської Русі, особливості становлення християнського неоплатонізму XIV – XVI ст. З’ясувати специфіку філософії українського духу в Києво-Могилянській академії. Особливості філософської позиції Г.Сковороди.

Засвоїти зміст основних понять: двовір’я, агіографія, ісихазм, ареопагітизм, полемісти, полемісти, двонатурність світу, “три світи”, “сродна праця”, “нерівна рівність”.

План заняття:

1. Культурно-історичні особливості становлення філософської думки Київської Русі.

2. Києво-Могилянська академія—перший в Україні центр професійної філософії.

3. Філософські погляди Г.С.Сковороди.


Семінар: Особливості філософської думки в Україні XVIII – XX ст.

Мета заняття: Проаналізувати специфіку філософії українського просвітництва, філософію серця П.Юркевича. З’ясувати засадничі підстави філософії української національної ідеї в кінця XIX – початку X ст., та українського філософського відродження в 60-х роках ХХ ст..

Засвоїти зміст основних понять: українське бароко, український романтизм, громадійство, філософія серця, націософія, історіософія, , доба “розстріляного відродження” української філософії, доба “другого відродження” української філософії.

План заняття:

1.Філософські погляди П.Юркевича.

2. Філософскі погляди І.Я.Франка.

3.Філософія національної ідеї Д.Донцова і В.Липинського


Індивідуальні завдання.


а) Реферати:


1. Антична культура і українська філософія.

2. Філософські ідеї діячів Острозького культурно-освітнього центру.

3. Проблема людини в філософії Г.С.Сковороди.

4. Філософські аспекти творчості Т.Г.Шевченка.

5. Ноосферна концепція В.І. Вернадського


б) Питання до дискусії :


1. Чи можна розглядати екзістенціально-софійне спрямування української філософії, як її перевагу?


в) Контрольні питання :


1. Які особливості становлення філософської думки Київської Русі?

2. Який зміст філософії Г.С.Сковороди?

3. В чому смисл “філософії серця” П.Юркевича?

4. Розкрийте зміст філософських поглядів І.Я. Франка?

5. Охарактеризуйте зміст національної ідеї Д.Донцова і В.Липинського?

6. Що являла собою Київська екзистенціальна філософська школа і які головні ідеї її характеризують?


Література :


Вернадский В.И.Философские размышления натуралиста. М., 1989.

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій .-К.,1966.

Донцов Д. Дух нашої давнини.-Дрогобич ,1991.

Історія філософії України.Хрестоматия.К.,1993.

Історія філософії України.Підручник.-К.,1994.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.-К,1992.

Юркевич П.Вибране.-К.,1993.


Семінар: Сучасна світова філософія.

Мета заняття: Характеризуючи культурно-історичні передумови, що склалися в новочасну добу, висвітлити сутність кризи новочасної європейської філософії, та показати, яким чином вона сприяла формуванню головних напрямків сучасної світової філософії. Проаналізувати філософський позитивізм та його різновиди, сутність філософського ірраціоналізму, філософії життя та екзистенціалізму. З’ясувати вплив становлення герменевтики на формування сучасної світової філософії, з’ясувати сутність феноменології.

План заняття:

1. Виникнення і сутність філософії життя.

а) Особливості філософських поглядів Ф. Ніцше.

б) Еволюційна концепція А. Бергсона.

2. Феноменологічна філософія Е. Гуссерля.

3. Проблема людини в філософії екзістенціалізму.

4. Особливості філософії постмодернізму .


Індивідуальні завдання:

а) Реферати:

1. Теорія інтуіції А. Бергсона.

2. Воля як визначальна категорія "філософії життя."

3. Феноменологія Гуссерля.

б) Питання до дискусії:

1. Чи справді людський розум принципово обмежений в осягненні глибин людського життя і світу в цілому?

2. Чи має переоцінка цінностей, започаткована Ніцше, свою межу?

в) Контрольні питання:

1. Чому відбувається в середині ХІХ ст. переорієнтація європейської філософії з раціоналізму до ірраціоналізму?

2. Яка основна проблематика і зміст "філософії життя"?

3. Який основний зміст філософії Гуссерля, в чому сутність феноменологічного методу?

4. В чому сутність герменевтики, як змінює вона уявлення про роль мови в житті людини, її відношення до науки?

5. Які напрямки і тенденції розвитку релігійної філософії в ХХ ст.


Література:


Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда Гуссерля. // Вопросы философии., 1992, № 7.

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию //Вопросы философии, 1992, № 7.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Філософська і соціологічна думка.)1996. № 3-4.

Ницше Ф. и др. Сумерки богов. М., 1988.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1992.


Семінар: Буття. Філософський та соціокультурний зміст.

Мета заняття: Розглянути соціокультурний зміст філософських категорій “буття”, “небуття”, “смисл”, а також – “простір” і “час” як форми присутності людини в бутті.

З’ясувати зміст основних понять теми: світ, всесвіт, простір, час, розвиток, онтологія свідомість, ментальність.

План заняття:

1. Проблема буття і основні шляхи її вирішення.

2. Матерія.

3. Спосіб та форми існування матерії.

4. Поняття природи. Співвідношення природного та соціального у життедіяльності людини і суспільства.


Індивідуальні завдання.


а) Реферати:

1. Еволюція філософських уявлень про простір і час.

2. Проблема розвитку в сучасній науці: концепція глобального еволюціонізму.


б) Питання до дискусії:

1. Чи існує суперечність між природою і суспільством?

2. Чи існує направленість в розвитку Всесвіту?

3. Що являє собою оточуючий світ: хаос чи порядок?


в) Контрольні питання:

1. У чому полягає життевий та філософський сенс проблеми буття?

2. Як еволюціонували уявлення про матерію в історії філософії?

3. Що являє собою рух як спосіб існування матерії?

4. Яке співвідношення руху і розвитку?

5. Розкрийте зміст філософських уявлень про простір і час?


Література:

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. Л.. 1986.

Кучевский В.Б. Анализ категории “материя”.М.,1983.

Мир философии. М.,1991.Часть 1. Ст..184-338.

Молчанов Ю.В. Четыре концепции времени в философии и физике.М.,1977.

Філософія. Підручник для вузів. К.,1995. С.185-204.


Семінар: Діалектика та її альтернативи


1. Витоки діалектики, та її різновиди.

2. Закони діалектики як філософська проблема.

3. Основні категорії діалектики.

а) Реферати:

1. Відмінність діалектичного методу Гегеля і Маркса.

2. Екзістенціальна діалектика.

3. Філософські категорії як ступені розвитку пізнання.

б) Питання до дискусії:

1. Суперечність - джерело розвитку. Чому? Чи може суперечність гальмувати розвиток?

2. Чи існують антагоністичні суперечності в суспільстві? Які суперечності є визначальними на сучасному етапі розвитку українського суспільства?

в) Контрольні питання:

1. Розкрийте сутність діалектики, та її основних різновидів.

2. Яка особливість філософських категорій порівняно з поняттям конкретних наук?

3. Розкрийте зміст основних принципів і законів діалектики.

4. Покажіть чим відрізняється діалектичний спосіб мислення від метафізичного?

5. Розкрийте функції діалектики в розв’язанні проблем розвитку науки і суспільства.


Література:


Гегель Г. Наука логики. М., 1970. Т.1.;1971., Т.2.

История античной диалектики, М., 1972.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984.

Філософія. Підручник для вузів. К., 1995.

Шинкарук В.И. Единство диалектики, логики и теории познания. К., 1977.


Семінар: Проблема свідомості.


1. Еволюція уяв про свідомість.

2. Сутність і структура свідомості.

3. Свідомість і самосвідомість.


Індивідуальні завдання.


а) Реферати:

1. Природа реального.

2. Концепція людської психіки в філософії Фрейда.

3. Проблема людини в філософії неофрейдизму.

4. Феноменологічна концепція свідомості.

б) Питання до дискусії:

1. Чи мислить людський мозок?

2. В чому глибокий смисл положення “Пізнай самого себе”.

3. Чи є раціональний смисл в висловлюванні Ніцше “Людина пізнавша себе є катом власної долі”

4. Чи усвідомлює людина справжні мотиви своєї поведінки?


в) Контрольні питання:

1. Розкрийте зміст основних концепцій свідомості?

2. Розкрийте суть ідеального.

3. Розкрийте структуру свідомості.

4. Охарактеризуйте природу і значення самосвідомості.

5. Розкрийте механізм функціонування сфери несвідомого.

6. Проаналізуйте механізм мотивації поступків людини.


Література:

Бондаренко Л.И. Основные этапы становления сознания. К., 1979.

Велихов Е.П. Зинченко В.П. Лекторский В.А. Сознание: опыт междисциплинарного подхода. // Вопросы философии. 1988, №11.

Кон И.С. Открытие “Я”. М., 1978.

Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977.

Мир философии. Книга для чтения. М., 1991, ч.1.с. 412-419,442-464.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1977.

Фромм Э. Душа человека. М., 1992.


Семінар: Пізнання.

Мета заняття: Розкрити природу пізнання, діалектику поглядів на пізнання в історії філософської думки, структуру пізнавального процесу. Проаналізувати форми чуттєвого і раціонального пізнання. Розкрити місце істини в пізнанні , її критерії та основні концепції в філософії та науці. З’ясувати сутність таких понять як факт, проблема, гіпотеза, теорія та їх місце у формуванні наукової теорії.


1. Пізнання як предмет філософського розгляду.

2. Поняття суб’єкту і об’єкту пізнання.

3. Структура процесу пізнання. Чуттевий і раціональний рівні пізнання.

4. Проблема істини в пізнанні.

5. Сучасна філософія про інтерсуб’єктивну реальність як основу пізнання.

6. Специфіка наукового пізнання та його форми і методи.


Індивідуальні завдання.


а) Реферати:

1. Обгрунтування діяльнісної основи пізнання в німецькій класичній філософії.

2. Особливості витлумачення пізнання в європейській і східній філософії (буддизм).

3. Соціально-культурна зумовленість пізнання.

4. Еволюція уявлень про істину в історії філософії.


б) Питання до дискусії:

1. Чим є знання? Чи виникають і існують знання поза свідомістю? Чи мають знання тварини?

2. Чим є пізнання: монологом чи діалогом? Якщо це діалог, то діалог з ким?

3. Чи є об’єктивною об’єктивна істина?


в) Контрольні питання:


1. Які вам відомі інтерпретації процесу пізнання, в чому їх переваги?

2. Який основний зміст понять суб’єкт і об’єкт пізнання?

3. Розкрийте структуру пізнавального процесу, поясніть в чому полягає єдність чуттєвого і раціонального рівнів пізнання.

4. Поясніть як еволюціонували уявлення про основу пізнання (причини, мотиви, умови, мету, тощо).

5. Охарактеризуйте основні концепції істини.

1   2   3   4

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница