Справочник за кандидат-студенти 2011
PDF просмотр
НазваниеСправочник за кандидат-студенти 2011
страница25/78
Дата21.08.2012
Размер0.97 Mb.
ТипСправочник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   78

 
 
математическа  подготовка.  Същевременно  материалът  е  ориентиран 
конктрено към нуждите на специалистите по информатика и позволява по-
дълбокото разбиране и изучаване на основните информатични дисциплини.  
Информатичният 
цикъл-програмиране 
на 
различни 
езици, 
компютърни  архитектури,  операционни  системи,  алгоритми,  процедурно, 
обектноориентирано,  визуално,  функционално  и  логическо  програмиране, 
изкуствен  интелект,  бази  от  данни,  мултимедийни  технологии, 
информационни  системи,  мрежи  и  комуникации)  дава  фундаменталните 
знания и умения от теорията и практиката на информатиката. На базата на 
тази солидна основа богатият набор избираеми и факултативни дисциплини 
разширява подготовката на студента, като му позволява да усвои знания и 
умения,  свързани  с  решаването  на  задачи  от  конкретни  области  на 
информатиката.  
Успешно  дипломиралите  се  в  бакалавърска  степен  имат 
необходимата подготовка, за да продължат образованието си в магистърска 
степен,  както  и  да  се  ориентират  към  докторантура  в  областта  на 
информатиката  при  доказани  способности  за  научноизследователска 
работа. 
Те  могат  да  работят  във  фирми,  учреждения  и  организации  в 
сферата  на  производството,  услугите  и  администрацията,  където  се 
използват 
компютърна 
техника 
и 
информационни 
технологии. 
Квалификацията,  придобита  по  време  на  следването,  им  позволява  да 
заемат  работни  места,  свързани  с  длъжностни  характеристики  като: 
системен  програмист,  системен  администратор,  приложен  програмист, 
администратор  на  информационна  система,  администратор  на  база  от 
данни, отговорник за информационното обслужване на предприятие, Web-
дизайнер и др.  
Желаещите  могат  да  придобият  допълнително  и  педагогическа 
правоспособност – учител по информатика и информационни технологии. 
Нивото  на  подготовка  на  бакалаврите  по  информатика  ги  прави 
конкурентноспособни и на международния пазар на работна ръка. Те могат 
да  участват  в  реализацията  на  международни  проекти  в  областта  на 
информационните технологии и успешно да се конкурират за работно място 
както  в  представителства  на  чуждестранни  ИТ  фирми  у  нас,  така  и  в 
чужбина.  Студентите  ще  могат  да  се  обучават  в  европейски  университети 
по  програмата  Сократ-Еразъм.  Завършилите  могат  да  продължат 
обучението си в магистърски програми и в докторантура. 
Специалността е акредитирана с най-висока оценка от Националната 
агенция за оценяване и акредитация. 
 
58

 
 
Специалността  Компютърни  науки  подготвя  висококвалифицирани 
специалисти,  способни  да  поддържат  и  развиват  компютърно-базирани 
системи  за  науката,  технологиите  и  бизнеса.  Те  ще  могат  да  проектират, 
развиват, 
прилагат 
и 
поддържат 
компютърните 
системи 
и 
информационните и комуникационни технологии.  
Студентите  получават теоретични знания в областта на: 
-  концепциите и теориите, свързани с компютърните науки; 
-  проектирането на компютърно-базирани системи и мрежи;  
-  използването  на  подходящи  теории  за  проектиране,  прилагане 
на компютърните науки в различни области на живота. 
Парактически умения: 
-  да работят с офис приложения; 
-  да проектират приложен и системен софтуер; 
-  да оценяват разработените системи; 
-  да  програмират  на  системни,  обектни,  логически  и  интернет 
ориентирани езици;  
-  да оперират с компютърния хардуер ефективно; 
-  да използват мрежовите технологии, Web-дизайн; 
-  да управляват проекти и работят  в екип. 
Те  ще  бъдат  добре  подготвени  със  знания  на  западни  езици  и  по-
специално английски език, който се изучава всеки семестър. 
Физическото  възпитание  и  спортът  са  застъпени  през  целия  курс  на 
обучение. 
Подготовката  на  студентите  осигурява  конкурентноспособност  на 
международния  пазар  на  труда  в  областта  на  информационните  и 
комуникационни технологии. 
Студентите  ще  могат  да  се  обучават  в  престижни  европейски 
университети по Европейската програма Сократ-Еразъм. 
Гост-професори  от  европейски  университети  провеждат  лекции  на 
студентите от специалността във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". 
Могат да продължат обучението си в магистърска и докторска степен. 
Желаещите  могат  да  придобият  допълнително  и  педагогическа 
правоспособност – учител по информатика и информационни технологии. 
Специалността е акредитирана с най-висока оценка от Националната 
агенция за оценяване и акредитация. 
Специалността  Педагогика  на  обучението  по  математика  и 
информатика  подготвя  специалисти  с  висше  образование  –учители  по 
математика и информатика за основното и средното училище (5-8 кл. / 9 -12 
кл.). 
 
59
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   78

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница