Машинно-технологичен факултет
PDF просмотр
НазваниеМашинно-технологичен факултет
страница58/143
Дата21.08.2012
Размер1.81 Mb.
ТипДокументы
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   143

Машинно-технологичен факултет                            Еразъм ECTS Информационен пакет 
 
2561 Машинни елементи II 
 
ECTS кредити

   Седмичен хорариум: 1л+0су+1лу+1пу+кп 
Форма за проверка на знанията: изпит 
Вид на изпита: писмен 
Методично ръководство: 
катедра “Машинознание и машинни елементи”, Ф-т Автотранспортен 
Лектори: 
Доц. д-р инж. Петър Живков Стаматов, кат. “Машинознание и машинни елементи”, тел. 888 592 
E-mail: stamatov@.ru.acad.bg  
Доц.д-р инж. Иван Георгиев Спасов, кат. “Машинознание и машинни елементи”, тел. 888 235 
E-mail: igs@.ru.acad.bg. 
Анотация: 
Дисциплината  играе  роля  на  свързващо  звено  между  редица  общотеоретични  дисциплини  (Механика, 
Съпротивление  на  материалите,  ТММ,  ПГИГ,  МТМ,  МИТ  и  др.)  и  някои  технически  дисциплини, 
включени  в  главния  модул.  Целта  на  курса  е  изучаване  на  основите  на  теорията  на  машинните 
елементи с общо предназначение и методите за тяхното изчисляване и конструиране. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Механични  предавки.  Цилиндрични  еволвентни  зъбни  предавки - геометрия,  кинематика,  изчисляване 
на  контактна  якост  и  огъване.  Планетни,  вълнови,  конусни,  винтови,  хипоидни  и  червячни  зъбни 
предавки. Редуктори. Верижни и ремъчни предавки. Триещи предавки и вариатори. 
Технология на обучението: 
Лекциите  и  контролът  по  усвояването  им  се  провеждат  по  начина,  описан  в  Машинни  елементи-I. 
Практическите  упражнения    се  водят  по  подгрупи  в  компютърна  зала,  оборудвана  с 12 съвременни 
компютъра. На разположение  на студентите  са табла,  библиотека  от стандарти  и  проспекти, моделни 
образци, шрайбпроектори, аспектомати. Лабораторните упражнения се провеждат по теми от основните 
раздели  на  лекционния  материал.  Към  тях  са  подготвени  и  тестове  за  входящ  текущ  контрол. 
Резултатите  от  упражненията  се  обработват  с  компютър  и  се  отразяват  в  готови  отчетни  форми. 
Курсовият  проект  се  води  под  формата  на  ежеседмични  консултации,  в  т.ч.  с  компютри.  Поставените 
въпроси  се  решават  индивидуално  чрез  проектиране  на  различни  цилиндрични,  конусни,  червячни  и 
други  редуктори.  Общата  оценка  по  “Машинни  елементи – курсов  проект”  отразява  работата  и  по 
курсовите задачи по МЕ - I. Оценката по “Машинни елементи – II” се оформя чрез писмен изпит върху 
изтеглени 2 въпроса. 
 
 
2546 Топлотехника 
 
ECTS кредити: 5 
 
 
 
 
Седмичен хорариум: 2л+0су+2лу+0пу+кз 
Форма за проверка на знанията: изпит 
 
Вид на изпита: писмен 
Методично ръководство: 
Катедра: ”Топлотехника, хидро и пневмо техника”, Факултет “Аграрно - индустриален” 
Лектори: 
Доц. д-р инж. Валентин Василев Бобилов, кат.” Топлотехника, хидро и пневмо техника” 
Тел.: 082/888 844, E-mail: bobilov@ru.acad.bg 
Анотация: 
Курсът  “Топлотехника”  включва  разделите:  техническа  термодинамика,  топло  и  масообмен,  приложна 
топлотехника.  Представеният  учебен  материал  има  за  цел  да  даде  на  студентите  основа  при 
изучаването и на други специални дисциплини. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Първи  закон  на  термодинамиката.  Енталпия.  Специфичен  топлинен  капацитет.  Втори  закон  на 
термодинамиката.  Същност  и  формулировки.  Цикъл  на  Карно.  Ентропия.  Ексергия  и 
анергия.Стационарна  топлопроводност.  Конвективен  топлообмен.  Основи  на  теорията  на  подобие. 
Топлопредаване  при  фазов  преход - кипене  и  кондензация.  Промишлени  кондензатори.  Лъчист 
топлообмен.  Закони  на  топлинното  излъчване.  Сложен  топлообмен.  Топлопреминаване.  Стационарна 
топлопроводност.  Конвективен  топлообмен..  Промишлени  кондензатори.  Лъчист  топлообмен.  Сложен 
топлообмен.  Топлопреминаване.  Топлинна  изолация,  топло - и  масообменни  апарати.  Двигатели  с 
вътрешно горене. Компресори. Котли. Турбини. Отопление и вентилация. Тополоснабдяване.Хладилни 
машини и охладителни системи.Компресори. 
Технология на обучението: 
Материалът от лекциите се излага по класическия начин – с използване на технически средства и други 
нагледни материали. Дисциплината приключва с изпит, който се провежда писмено и устно. 
 102 
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   143

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница